header
menu
Direction
Online SubmissionHttp://www.free-counter-plus.com

วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2561

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2561
ISSN 2465-4787

Table of Contents
  • รายละเอียดวารสาร
  • บรรณาธิการแถลง
  • สารบัญ

บทความวิจัย
  • ผลของสตรีตั้งครรภ์ที่ทารกมีการเจริญเติบโตช้าในครรภ์(IUGR) เข้ารับบริการที่หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์อย่างน้อย 3 ครั้ง ปี พ.ศ.2557-2559     หน้า 1 - 9
     ดวงกมล ผิวบัวคำ
  • ผลของรูปแบบการคัดกรองสายตาในชุมชน ด้วยแนวคิด 333 ในการป้องกันตาบอดจากโรคต้อกระจก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร     หน้า 10 - 18
     จารุวรรณ์ ชาติทอง และ ประเสริฐ ประสมรักษ์
  • ผลของโปรแกรมการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้ D-METHOD ต่อความพึงพอใจและการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำ    
หน้า 19 - 27

     ลดาวัลย์ ฤทธิ์กล้า
  • ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสารโอปิออยด์รูปแบบบำบัดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่    หน้า 28 - 38
    พอใจ มหาเทพ และ จิรวัฒน์ ธนนราพงศ์
  • ผลลัพธ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ด้วยวิธีการป้องกันเชื้อโรคไข้เลือดออกจากคนสู่ยุง(เพิ่มเติมจากวิธีการปกติ) เทียบกับวิธีการป้องกันเชื้อโรคไข้เลือดออกวิธีการปกติ    หน้า 39 - 46
    อิทธิพล อุดตมะปัญญา
  • ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ต่อระดับความรู้ และความพึงพอใจในผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด หู คอ จมูก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม พระเกียรติ     หน้า 47 - 65
    เพ็ญศรี จะนู
บทความปริทัศน์
  • มะเร็งเต้านมในเพศชาย    หน้า 66 - 77
    ขวัญลดา มิตรภักดี

footer