📰 วารสารฉบับล่าสุด

ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562 ISSN 2465-4787

Posted on January 26, 2020 at 10:00 PM

Table of Contents

  • รายละเอียดวารสาร
  • บรรณาธิการแถลง
  • สารบัญ

บทความวิจัย
  • การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดเลือดออกในสมองในผู้บาดเจ็บศีรษะระดับความรุนแรง น้อยที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา    หน้า 1 - 10    / วสันต์ ลิ่มสุริยกานต์ และ พิมพ์กานต์ หล่อวณิชย์

  • ผลของโปรแกรมการเตรียมตัวคลอดต่อความรู้และการปฏิบัติในการเตรียมตัวคลอดของหญิงตั้งครรภ์แรก ไตรมาสที่ 3 ที่มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลชลบุรี    หน้า 11 - 26    / ณิชากร ชื่นอารมณ์ และ ศิรินาฎ โตยัง

บทความพิเศษ
  • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อำเภอ บันนังสตา จังหวัดยะลา    หน้า 27 - 30    / ซูไฮนี ดอเลาะ และ โนเยาฮารี สาและ

  • ผลการใช้นวัตกรรม WARNING BOX ช่วยเตือนคลึงมดลูกต่อปริมาณการสูญเสียเลือดในมารดาสองชั่วโมงแรกหลังคลอดโรงพยาบาลบันนังสตา จ.ยะลา    หน้า 31 - 35    / ยูนัยน๊ะ หะยีบือราเฮง และ ซาเราะ แม

  • ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลบันนังสตา จังหวัดยะลา    หน้า 36 - 40    / ศรีสุดา พรหมเอียด และ ฮายาตี ฮารี

  • การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปั่นแยกพลาสมาสำหรับการทดสอบการแข็งตัวของเลือด ระหว่างความเร็ว 4,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที กับวิธีมาตรฐาน    หน้า 41 - 48    / สุวลี อินต๊ะขัน

  • การพัฒนาแนวทางการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์ ในหญิงตั้งครรภ์ที่มาคลอดโรงพยาบาลบุณฑริก อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี    หน้า 49 - 55    / ศิริรัตน์ สัตนา