วารสารฉบับย้อนหลัง ↩

📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2562)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2561)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2560)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2560)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (กันยายน -ธันวาคม 2559)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2559)
📰 วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2559)