header
menu
    คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
บทความวิชาการ เป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คำสำคัญจำนวน 3 – 5 คำ บทนำ เนื้อหา สรุปผล กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย) และบรรณานุกรม (APA)
บทความปริทัศน์  เป็นบทความรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คำสำคัญจำนวน 3 – 5 คำ บทนำ เนื้อหา สรุปผล กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย) และบรรณานุกรม (APA)
บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) คำสำคัญจำนวน 3 – 5 คำ บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย ผลการศึกษา อภิปรายและสรุปผล ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย) และบรรณานุกรม (APA)

** บทความต้นฉบับที่ส่งพิจารณานี้ต้องไม่เคยเผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น **
รูปแบบและการพิมพ์บทความ
เขียนบทความด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรม Microsoft Word of Window ใช้อักษร Angsana New ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 10 - 15 หน้า (รวมบรรณานุกรม)
พิมพ์บทความหน้าเดียว และเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้าย 1.5 นิ้ว /ด้านขวา 1 นิ้ว และเว้นขอบกระดาษด้านบน 1.5 นิ้ว/ด้านล่าง 1 นิ้ว

footer