header
menu
    คำแนะนำสำหรับผู้นิพนธ์บทความ
บทความวิชาการ เป็นบทความที่นำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นตามหลักวิชาการ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อละไม่เกิน 350 คำ) คำสำคัญจำนวน 3 – 5 คำ บทนำ เนื้อหา สรุปผล กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย) และและเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver
บทความปริทัศน์  เป็นบทความรวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสารหรือหนังสือทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อละไม่เกิน 350 คำ) คำสำคัญจำนวน 3 – 5 คำ บทนำ เนื้อหา สรุปผล กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย) และและเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver
บทความวิจัย ประกอบด้วย ชื่อเรื่องและชื่อผู้นิพนธ์บทความ บทคัดย่อ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทคัดย่อละไม่เกิน 350 คำ) คำสำคัญจำนวน 3 – 5 คำ บทนำ วัตถุประสงค์การวิจัย วิธีการวิจัย ผลการศึกษา อภิปรายและสรุปผล ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) กิตติกรรมประกาศ (ระบุแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยและบุคคลที่ให้ความช่วยเหลือในการวิจัย) และและเอกสารอ้างอิงแบบ Vancouver

การเตรียมต้นฉบับ
พิมพ์บทความด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษและกระดาษขนาด A4 ด้วยโปรแกรม Microsoft Word of Window ใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 มีความยาวไม่เกิน 10 - 15 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิง)
เนื้อหาบทความ พิมพ์ 2 คอลัมน์ และเว้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายและด้านบน 1.5 นิ้ว และเว้นขอบกระดาษด้านขวาและด้านล่าง 1 นิ้ว
ชื่อผู้นิพนธ์พิมพ์ชิดขวา ตัวหนาขนาด 16 หากมีผู้นิพนธ์มากกว่า 1 ท่านให้ใส่เครื่องหมาย 1, 2 ตามลำดับและระบุสถานที่ทำงานของผู้นิพนธ์แต่ละท่านโดยแทรกเป็นเชิงอรรถด้านล่างของหน้าแรก สำหรับผู้นิพนธ์หลักต้องระบุ E-mail ด้วย

footer