กองบรรณาธิการวารสาร

วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562

Posted on January 24, 2020 at 13:57 PM
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส ต่ออุดม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

บรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ณวพล กาญจนารัณย์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์เยื้อน ตันนิรันดร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล สงวนรังศิริกุล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรลักขณ์ เอื้อกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เขมารดี มาสิงบุญ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์
มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.วรดา สโมสรสุข
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริมา มงคลสัมฤทธิ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.บวรลักษณ์ ทองทวี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงอารยา ศรีไพโรจน์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นางอรมณี ภัทรทิพากร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นายวินิตย์ หลงละเลิง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการฝ่ายสารสนเทศ
นางสาวณัฐนันท์ แก้วสน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวศิริวิมล ปิยะจิตโต
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ
นางนพวรรณ จงสง่ากลาง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาววรวรรณ สโมสรสุข
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


สำนักงาน

วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทความปริทัศน์ทางเว็บไซต์ที่ขอบเขตเนื้อหาด้านการรักษาการพยาบาล การบริหารจัดการโรงพยาบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล และด้านงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) โดยกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือนมกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และ กันยายน - ธันวาคม