header
menu
    วัตถุประสงค์ของวารสาร
วารสารโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  เป็นวารสารที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิชาการ  บทความวิจัย  และบทความปริทัศน์ทางเว็บไซต์ที่ขอบเขตเนื้อหาด้านการรักษาการพยาบาล  การบริหารจัดการโรงพยาบาลสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในโรงพยาบาล และด้านงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) โดยกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือนมกราคม – เมษายน, พฤษภาคม – สิงหาคม และ กันยายน - ธันวาคม

footer