×             ข้อมูลโรงพยาบาล             ทำวิจัย ,ศึกษาต่อ             สำหรับเจ้าหน้าที่             ผู้ป่วยและข้อมูลด้านสุขภาพ             ข่าวประชาสัมพันธ์             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค             ระบบรับข้อเสนอแนะ
รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
ไทย | English
กิจกรรม "มิถุนายน 2560"

คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

คุณกรรณิกา ศิลปะวรางกูร และ ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2508 มอบเงินบริจาค

บุตรและธิดา จตุรภัทร มอบเงินบริจาคเพื่อสร้างห้องผู้ป่วยพิเศษ

สมาคมวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์ มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้อเครื่องตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

คุณเยาวนุช แสงยนต์ มอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษประชุมเชิงปฏิบัติเรื่อง “Wound & Ostomy care 2017

งาน “คืนสู่เหย้าเจ้าตัวน้อย...ด้วยรักและและคิดถึง”

ประชุมวิชาการเรื่อง “Thammasat Cardiovascular Intervention Conference 1st...

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติงาน 5 ปี ...

งาน "ยิ่งรู้จัก แล้วคุณจะรักจุลินทรีย์"


โครงการ “Happy Soul รพธ. ร่วมใจถวายเทียนพรรษา”

โครงการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มโรคอ้วนลงพุงและกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และ...

โครงการ “ใจต่อใจ”

ครบรอบ 83 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีรับเข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ปี 2559


พิธีเปิดหน่วยงานเพื่อร่วมฉลองในโอกาส ครบรอบ 83 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ครบรอบ 21 ปี แห่งการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์

ประชุมวิชาการออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ “คุณลิขิต”

รับมอบวิกผม จาก Aderans Co.,Ltd. ประเทศญี่ปุ่น

กิจกรรม "พฤษภาคม 2560"

อบรมเชิงปฏิบัติเรื่อง “ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน PMS และการกำหนด Specific KPI”

โครงการบรรยายธรรมในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรมกับการบริการพยาบาล”

โครงการให้บริการทันตกรรมโดยไม่คิดมูลค่า สำหรับผู้ต้องขังในทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน “Train the Trainer”

แถลงแนวทางการบริหาร
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ

พัฒนาบุคลากรระดับบริหาร หลักสูตร “TUH-The Change...

ประชุมวิชาการ เรื่อง "Emergency Management in GI Endoscopy"

พิธีมอบประกาศนียบัตร

กิจกรรม “ร้อยดวงใจ ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อพ่อหลวง”

ปฐมนิเทศแพทย์ ทันตแพทย์ใช้ทุน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

งานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2560 World No Tobacco Day

ดร.ประวิช - ผศ.ดร.ประเวศ - ดร.วาชิต - รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร มอบเงินบริจาค...

คุณเชน พลาชัย สวนตุ๊กตา แอ้ หนุ่ย น้ำเหนือ ธัญพร สุจิตตรา มอบเงินบริจาค...

กิจกรรม "เมษายน 2560"

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2560

โครงการการป้องกันธาลัสซีเมียด้วยวิธีการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียก่อนคลอด

โครงการปฏิวัติอัตตา...พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการบริการ

งาน “วันสัญญา ธรรมศักดิ์”

บุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาผู้อำนวยการโรงพยาบาล

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงาน “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560”

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2560

โครงการ “โรงพยาบาลคุณธรรมกับการบริการพยาบาล”

โครงการบรรยายธรรมในโอกาสครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน PMS และการกำหนด Specific KPI

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 5 ปี

บุตรธิดา ดร.ประวิช - ผศ.ประเวศ - ดร.วาชิต - รศ.ดร.วิชุดา รัตนเพียร หลาน เหลน คณะผู้บริหาร...

คุณจารุพจน์ อุรัชชา ณีศะนันท์ มอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุบห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 2 ห้อง จำนวน...

กิจกรรม "มีนาคม 2560"

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมประเมินระบบบริหารงานคุณภาพทางห้องปฏิบัติการ...

ร่วมงานวันครบรอบวันสถาปนา
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ร่วมงานวันอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ประจำปี 2560

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาล โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์...

งานเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น
ปี 2559 ได้แก่ พันจ่าเอก ณรงค์ ระดมเล็ก...

วิทยากรรับเชิญในงานประชุม
HA National Forum ครั้งที่ 18
(ประจำปีงบประมาณ 2560)

บุตร ธิดา และครอบครัว มอบเงินบริจาคเพื่อปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน...

การท่าเรือแห่งประเทศไทย มอบบริจาคเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน...

กิจกรรม "กุมภาพันธ์ 2559"


ปฐมนิเทศ หลักสูตร “การพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 11”

งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน


โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ พระราชกุศลถวาย...

พิธีเปิดโครงการ “Happy Money ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” และ โครงการ “เกษียณสโมสร”

งานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะสหเวชศาสตร์

เปิดตัวโครงการ
“Moral & smile OPD”คุณผุสดี กวิตานนท์
มอบเงินบริจาค
จำนวน 500,000 บาท

คุณบุญชู ตรีทอง และครอบครัว มอบเงินบริจาค
จำนวน 10,000,000 บาท

ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
รุ่น 2509 มอบเงินบริจาค
จำนวน 500,000 บาท

กิจกรรม "มกราคม 2560"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สวัสดีปีใหม่ 2560 ผู้ป่วยที่เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมทำบุญครบรอบวันเสียชีวิต
คุณสถาพร กวิตานนท์

“TU-CAAP แพทย์อาสาสานใจ สมาคมนักข่าวปทุมธานี
ทำดี...เพื่อพ่อ”

งานประชุมวิชาการ “Enchantment Focus Charting by Supervision”...

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านรักษาพยาบาล มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่

ปฐมนิเทศบุคลากร ครั้งที่ 1
(ประจำปีงบประมาณ 2560)

“ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ครั้งที่ 9”

ประชุมวิชาการ “Transforming Nursing Leadership”

อบรมวิชาการ“การดูแลผู้ป่วย
โรคหลอดเลือดสมอง Basic Stroke”

รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

งานแถลงข่าว “การรักษาเส้นเลือดหัวใจเกิน
ด้วยวิธีสวนหัวใจในการคลอดก่อนกำหนดสำเร็จเป็นครั้งแรกในเมืองไทย”

พิธีประดิษฐานพระไภสัชยคุรุไวฑูรย์ พระตถาคตเจ้าผู้เป็นบรมคร
ูแห่งยารักษาโรค

โครงการ “เคล็ดไม่ลับ..อยู่กับเบาหวาน
ชนิดที่ 1”

“ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 30 ปีแห่งความภาคภูมิใจ”
.....

กิจกรรม "ธันวาคม 2559"


“การค้นหาความเสี่ยงระดับ A-B“

“Big Cleaning Day”

วันเอดส์โลก ประจำปี 2559

งานเทิดพระเกียรติ ครบรอบ

4PM สำหรับผู้ช่วยพยาบาล


ตามรอยพ่อ สานต่อพระราชปณิธาน

วันปอดอุดกั้นเรื้อรังโลก...................

วันรวมพล...คนจิตอาสา
...............
...

วันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันมา

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา”

หน่วยแพทย์เคลื่อน จ.นครปฐม