กลุ่มงานสหเวชศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Department of Allied Health Science : Thammasat University Hospital

 ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ประกอบด้วย

งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
งานธนาคารเลือด
หน่วยจุลชีววิทยา

ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ
รอบการรับรอง
11 พฤษภาคม 2560 - 10 พฤษภาคม 2563
 
หน่วยงานภายในกลุ่มงานสหเวชศาสตร์

งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์


งานธนาคารเลือด

105.jpg - 168.82 Kb

งานกายภาพบำบัด