กลุ่มงานสหเวชศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Department of Allied Health Science : Thammasat University Hospital

 

เกษียณอายุการทำงาน
คุณสุนีย์ เนตรชัยภูมิ งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์
30 กันยายน 2559

ฤกษ์มงคลดลเกษียณเวียนมาถึง
วาระซึ่งครบห้ารอบกอบศักดิ์ศรี
ยินดีด้วยขออวยพรสุนทรวจี
สุขชีวี "แก่อย่างไร" ใจเบิกบาน

 
หน่วยงานภายในกลุ่มงานสหเวชศาสตร์

งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์


งานธนาคารเลือด

105.jpg - 168.82 Kb

งานกายภาพบำบัด