เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome

                   

      

ความเป็นมาของโครงการ
 

                  ปันน้ำใจ...ให้ชีวิต เป็นโครงการของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธามีช่องทางที่จะร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนา
      งานด้านการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ และการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ขาดแคลนภายใต้การดำเนินงานของโรงพยาบาล
      ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นโรงเรียนแพทย์ที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลระดับตติยภูมิ ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ยวันละประมาณ 2,000-3,000 คนและรองรับ
      ผู้ป่วยในได้ประมาณ 600 เตียง มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ อาทิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์โรคตาศูนย์บำบัดทดแทนไตครบวงจร
      และการดูแลกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะทางอย่างครบวงจร เช่น ผู้ป่วยเด็กโรคหืด ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยออทิสติก เป็นต้น จึงเป็นโรงพยาบาลที่ได้การรับส่งต่อผู้ป่วย
      จากโรงพยาบาลอื่น ๆจำนวนมากโดยเฉพาะแทบภาคกลาง ภาคเหนือและอีสานตอนล่าง  
                  โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งสนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย และฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาแพทย์
      แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์อนุสาขาต่อยอด และนักศึกษาจากคณะต่างๆ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์                         คณะสาธารณสุขศาสตร์ทั้งที่สังกัดในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจากสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่อง                   ในแต่ละปีแม้โรงพยาบาลจะได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการรองรับการให้บริการแก่ผู้ป่วย ที่มีโรคหลากหลายและซับซ้อน
      ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงอีกทั้งยังมีผู้ป่วยยากไร้หรือเป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุภาพ ซึ่งโรงพยาบาลต้องแบกรับภาระ
      ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอีกเป็นจำนวนไม่น้อยในแต่ละปี เพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นสาธารณกุศลร่วมกันเป็นวงกว้าง โครงการปันน้ำใจให้ชีวิตจึงเกิดขึ้นเมื่อ
      พฤศจิกายน พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นช่อง ทางแก่ผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการสนับสนุนด้านเครื่องมือแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และส่งเสริมงานด้าน
      การเรียนการสอนการวิจัยทางการแพทย์ กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่
      สังคมไทยต่อไป

             

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Thammasat Hospital , No. 95/8 , Khlongnueng sub-district, Khlongluang district, Pathumthani province