เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome

สิทธิประโยชน์ในการบริจาค

บริจาค 100 บาทขึ้นไป               ได้รับใบเสร็จรับเงิน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศกระทรวงการคลัง
บริจาค 100,000 บาทขึ้นไป         ได้รับการทำเรื่องขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บริจาค 300,000 บาทขึ้นไป         ได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก 20% ของค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์
                                             ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์และอุปกรณ์ราคาสูง 50,000 บาทขึ้นไปลด 10%
บริจาค 1,000,000 บาทขึ้นไป      ได้รับส่วนลดค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก 30% ของค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ์
                                             ยกเว้น  ค่าธรรมเนียมทางการแพทย์และอุปกรณ์ราคาสูง 50,000 บาทขึ้นไปลด 10% เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
(The Most Admirable Order of the Direkgunabhorn)
เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างขึ้นสำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดีความชอบ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ  ศาสนา และประชาชน ตามที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควร โดยแบ่งเป็น 7 ลำดับชั้นตรา ดังนี้


จุดรับบริจาคและจำหน่ายของที่ระลึก

ณ ห้องรับบริจาค ชั้น 1 อาคาร ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Tel.0-2926-9432
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
Thammasat Hospital , No. 95/8 , Khlongnueng sub-district, Khlongluang district, Pathumthani province