Simplest jQuery Dropdown Nav Demo
ข้าราชการ
พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และ พ.ศ.2551
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย 2559
พนักงานโรงพยาบาล
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
ลูกจ้างประจำ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ.2537
ประกาศคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งพนักงานโรงพยาบาล พ.ศ. 2561
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดระดับตำแหน่งและการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ พ.ศ.2557
แบบเสนอขอรับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญสำหรับพนักงานโรงพยาบาล
แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพเพื่อขอกำหนดระดับตำแหน่งเป็นระดับชำนาญงาน ระดับชำนาญงานพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
แบบประเมินค่างานตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และชำนาญงานพิเศษ
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน
ประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยขยัน พ.ศ.2559
ประกาศสวัสดิการเกษียณอายุราชการพนักงานโรงพยาบาลประเภทชั่วคราว พ.ศ. 2551
ประกาศหลักเกณฑ์สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานโรงพยาบาล พ.ศ.2559
ระเบียบ มธ ว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2552
ประกาศสวัสดิการดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ.2559
ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
ประกาศ มธ.ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
ประกาศ มธ.ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
ประกาศ มธ.ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
ประกาศหลักเกณฑ์การลาพนักงานโรงพยาบาลงบโครงการ พ.ศ. 2558
ประกาศจัดตั้งโรงพยาบาล
พรบ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558
ระเบียบบริหารงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2550
ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2559
ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
ข้อบังคับ มธ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรและอาจารย์ พ.ศ.2551
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Copyright © 2016 Thammasat Hospital. All rights reserved.