Simplest jQuery Dropdown Nav Demo
    
หน้าที่และเป้าหมาย
    
        งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการวางแผนอัตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรการบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆการบริหารเชิงสมรรถนะซึ่งจะเป็นพื้นฐานการกำหนดตำแหน่งรวมถึงการวิเคราะห์และประเมินค่างาน การบริหารผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ของโรงพยาบาล การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน การจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน บัตรประจำตัว และรับผิดชอบงานด้านวินัยและนิติการซึ่งดำเนินการด้านวินัยนิติกรรม สัญญา และงานทางคดี
    
ขอบเขตการให้บริการ ศักยภาพ
    
        งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ แบ่งหมวดงานภายในเป็น 4 หมวด ดังนี้
1. หมวดบริหารทรัพยากรมนุษย์
เป็นหมวดงานที่รับผิดชอบงานด้านวิเคราะห์และวางแผนอตรากำลัง การสรรหาและคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การลาออก การโอนย้าย การเลื่อนระดับ การย้ายสายงาน ทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การลาประเภทต่าง ๆ การบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ การจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านงานบุคคล
2. หมวดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์
เป็นหมวดงานที่รับผิดชอบด้านประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล เยี่ยมไข้ และช่วยเหลือค่าทำศพ ตรวจสุขภาพบุคลากร ที่อยู่อาศัย เครื่องแบบบุคลากร เงินรางวัลแดคนขยัน ค่าครองชีพประจำปี เงินอุดหนุนการศึกษาบุตร
3. หมวดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เป็นหมวดงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่เข้าประชุม อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพ สมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะตามตำแหน่งงานตามความจำเป็นของหน่วยงาน และตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร
4. หมวดวินัยและนิติการ
เป็นหมวดงานที่รับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่
    4.1 วินัย ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัยและความรับผิดทางละเมิด ร้องทุกข์ กล่าวโทษ อุทธรณ์เรื่องต่าง ๆ หารือข้อกฎหมาย
    4.2 นิติกรรมสัญญา ตรวจสอบและจัดทำระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ฯ ตรวจสอบและจัดทำสัญญารับทุน สัญญาลาศึกษา สัญญาฝึกอบรมดูงาน
    4.3 งานคดี สรุปข้อเท็จจริง ดำเนินการด้านคดีความ ทั้งคดีเพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง และให้คำปรึกษา ตอบหารือในข้อกฏหมาย นอกจากนั้นยังเป็นหมวดงานที่รับผิดชอบดำเนินการด้านงานบุคคล ตรวจสอบ ประสานงาน ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล
        
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Copyright © 2016 Thammasat Hospital. All rights reserved.