Simplest jQuery Dropdown Nav Demo
    
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน (Top up)
    
        เบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2559 - ฉบับที่ 4 พ.ศ.2560
        จ่ายค่าตอบแทนหลังจากผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ แบ่งเป็น 2 กรณี

1. กรณีมีใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่วันบรรจุ ให้ดำเนินการตกเบิกตั้งแต่วันบรรจุ เช่น
นางสาว ก.ไก่ บรรจุวันที่ 1 เมษายน XX ตำแหน่ง พยาบาล ประเมินครบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม XX ตกเบิก Top up (2,500 บาท x 6 เดือน)=15,000 บาท

นางสาว ฮ.นกฮูก บรรจุวันที่ 10 เมษายน XX ตำแหน่ง พยาบาล ประเมินครบ 6 เดือน วันที่ 10 ตุลาคม XX ตกเบิก Top up เม.ย.(21 วัน) - ก.ย. XX = 14,250 บาท (2,500 บาท x 5 เดือน)+(2,500 บาท x 21 วัน/30 วัน)

2. กรณีมีใบประกอบวิชาชีพภายหลังวันบรรจุ ให้ดำเนินการตกเบิกตั้งแต่วันที่อนุมัติใบประกอบ ฯ เช่น
นางสาว ก.ไก่ บรรจุวันที่ 1 เมษายน XX ตำแหน่ง พยาบาล ใบประกอบวิชาชีพอนุมัติวันที่ 27 กรกฎาคม XX ประเมินครบ 6 เดือน วันที่ 1 ตุลาคม XX ตกเบิก Top up ก.ค.(5 วัน) - ก.ย.XX= 5,403 บาท (2,500 บาท x 2 เดือน)+(2,500 บาท x 5 วัน/31 วัน)

ห้ามมิให้จ่าย

1. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานจริงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของวันทำการหรือผลัดในแต่ละเดือนแล้วแต่กรณี
2. เป็นผู้ที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ตัดเงินเดือนและยังไม่พ้นโทษ หรือให้ลดขั้นเงินเดือนและยังไม่พ้นกำหนด 3 เดือนนับแต่วันมีคำสั่งลงโทษ
3. กรณีอื่นใดตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเห็นสมควร

    
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสารณสุข (พ.ต.ส.)
    
        เบิกจ่ายอัตราค่าตอแทนตามระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2549
        จ่ายค่าตอบแทนทันที หากมีใบประกอบวิชาชีพตั้งแต่บรรจุ
        จ่ายค่าตอบแทนภายหลังมีใบประกอบวิชาชีพ ให้จ่ายตามสัดส่วน

เว้นแต่กรณี
- ลาป่วย ให้รับ พ.ต.ส. ได้ไม่เกิน 60 วันทำการ
- ลาคลอด ให้รับ พ.ต.ส. ได้ไม่เกิน 90 วันทำการ
- ลากิจ ให้รับ พ.ต.ส. ได้ไม่เกิน 45 วันทำการ
- ลาพักผ่อน ให้รับ พ.ต.ส. ได้ไม่เกินสิทธิการลาพักผ่อน
- ลาอุปสมบท ให้รับ พ.ต.ส. ได้ไม่เกิน 60 วันทำการ
- เตรียมพล ให้รับ พ.ต.ส. ได้ไม่เกิน 60 วันทำการ
- อบรม/ศึกษาต่อ/ดูงาน ให้รับ พ.ต.ส. ได้ไม่เกิน 60 วันทำการ
ตัวอย่างเช่น
นางสาว ก.ไก่ ลาคลอด = ได้รับเงินปกติ
นางสาว ง.งู ตำแหน่ง พยาบาล ลาอบรม ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 15 พ.ย. XX
เดือน ก.ค. XX = จ่ายปกติ
เดือน ส.ค. XX = จ่ายปกติ
เดือน ก.ย. XX = 600 บาท (1,500 บาท x 12 วัน/30 วัน)
** ครบ 60 วัน วันที่ 12 กันยายน XX **
*** งดจ่ายตั้งแต่ 13 กันยายน XX ***
เดือน ต.ค. XX = งดจ่าย
รายงานตัว 16 พ.ย. XX = 750 บาท (1,500 บาท x 15 วัน/30 วัน)
        
ค่าประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตามปริมาณงาน (เฉพาะพยาบาล)
    
        เบิกจ่ายอัตราค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2559

ค่าประสบการณ์
- ตำแหน่งพยาบาล
1. มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์
2. ปฏิบัติงานบริการพยาบาลไม่น้อยกว่า 15 ผลัดต่อเดือน
3. จ่ายภายหลังที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผล 4. นับระยะประสบณ์การถึงวันที่ 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น
- ตำแหน่งอื่น ๆ
1. มีใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
2. ปฏิบัติงานลักษณะหนึ่งลักษณะใด ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2559 (ข้อ 12)

ห้ามมิให้
1. เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาอบรม ลาศึกษาต่อ ลาคลอด ลาอุปสมบท
2. เป็นผู้ที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ตัดเงินเดือนและยังไม่พ้นโทษ หรือให้ลดขั้นเงินเดือน และยังไม่พ้นกำหนด 3 เดือน นับแต่มีคำสั่งลงโทษ
3. เป็นผู้ที่ได้รับเงินค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการฝ่ายงานและหัวหน้างานในโรงพยาบาล
4. กรณีอื่นใดตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเห็นสมควร

ค่าตอบแทนความเชี่ยวชาญเฉพาะ
- ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี้
1. งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต
2. งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
3. งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
4. งานการพยาบาลผู้คลอด
5. งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
6. งานการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องและหัตถการพิเศษ
7. งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคไตและไตเทียม
8. งานการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
9. งานการพยาบาลหัตถการพิเศษทางสูติ-นรีเวชกรรม
10. งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม ธท 1
11. งานการพยาบาลผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต
12. หน่วยตรวจโรคปลอดเชื้อ

ค่าตอบแทนปริมาณงานมาก
1. มีอัตราการครองเตียงทั้งหมดต่อเดือน ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป
2. มีการใช้เครื่องช่วยหายใจต่อเดือน 250 ชั่วโมงขึ้นไป

ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือตามปริมาณงาน ดังนี้
1. เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาอบรม ลาศึกษาต่อ ลาคลอด ลาอุปสมบท
2. เป็นผู้ที่ถูกคำสั่งลงโทษทางวินัยให้ตัดเงินเดือนและยังไม่พ้นโทษ หรือให้ลดขั้นเงินเดือน และยังไม่พ้นกำหนด 3 เดือน นับแต่มีคำสั่งลงโทษ
3. เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือหัวหน้าหน่วยและอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในหน้าที่พยาบาลน้อยกว่า 5 เวรต่อเดือน
4. กรณีอื่นใดตามที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเห็นสมควร
        
        
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Copyright © 2016 Thammasat Hospital. All rights reserved.