Simplest jQuery Dropdown Nav Demo

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559

รายการสวัสดิการต่าง ๆ พนม. ประเภทประจำ ประเภทเงินรายได้ รพ. ประเภทงบโครงการ รายละเอียดสวัสดิการ
1.กองทุนประกันสังคม / / / / รายละเอียดสวัสดิการ
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / / / - พนักงานเงินรายได้โณงพยาบาล ปฏิบัติงานครบ 5 ปี (ตามสมัครใจ)
3.สวัสดิการเยี่ยมผู้ป่วย / / / / 500 บาท
4.สวัสดิการเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ / / / - 1,500 บาท หรือปีละ 2 ชุด
5.สวัสดิการเงินอุดหนุนการศึกษาบุตร / / ปฏิบัติงานครบ 5 ปี - 1,500 บาท (บุตรศึกษาชั้น อ.1 - ป.6)
2,000 บาท (บุตรศึกษาชั้น ม.1 - ปวช.3)
6.สวัสดิการช่วยเหลือค่าครองชีพ / / / - 2,000 บาท (เงินเดือนมากกว่า 8,500 บาท)
2,500 บาท (เงินเดือนน้อยกว่า 8,500 บาท)
7.เงินรางวัลแดคนขยัน / / / - - พนม. ปฏิบัติงานก่อนหรือในวันที่ 1 ต.ค. ถึงวันที่ 30 ก.ย. ของปีงบประมาณก่อนหน้านั้น
8.สวัสดิการเงินทดแทนเนื่องจากเสียชีวิต / / / - 40,000 บาท
9.สวัสดิการช่วยเหลือค่าศพ / / / / 3,000 บาท
10.สวัสดิการเจ้าภาพงานศพ / / / / 3,000 บาท
   9.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมงานศพ เช่น
ค่าน้ำมัน, เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ
/ / / / ในเขต กทม.และปริมณฑลเบิกจ่ายตามจริง
แต่ไม่เกิน 5,000 บาท
   9.2 ค่าพวงหรีด / / / / พนักงานมหาวิทยาลัย 700 บาท
พนักงานโรงพยาบาล 800 บาท
10.สวัสดิการช่วยเหลือค่าหน่วยกิตในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี / โท / / - - รายละเอียดสวัสดิการ
11.สวัสดิการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี / โท / วุฒิบัตรเฉพาะทาง / / / - รายละเอียดสวัสดิการ
12.สวัสดิการของขวัญวันเกิด / - - - ปีละ 1 ครั้ง/คน
13.สวัสดิการบ้านพักอาศัยของมหาวิทยาลัย / / / / รายละเอียดสวัสดิการ
14.สวัสดิการส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของบุคลากร / / / / - พนักงาน มธ. ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน OPD,IPD 75%
- พนักงาน รพ.ประเภทประจำ ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน OPD,IPD 75%
- พนักงานเงินรายได้ รพ. ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน OPD,IPD 10%
ปฏิบัติงานครบ 1 ปี OPD,IPD 75%
- พนักงาน รพ.งบโครงการ ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน OPD,IPD 10%
15.สวัสดิการส่วนลดค่ารักษาพยาบาลของญาติสายตรง / / / - - พนักงาน มธ.ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน OPD,IPD 25%
- พนักงาน รพ.ประเภทประจำ ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน OPD,IPD 25%
- พนักงานเงินรายได้ รพ. ปฏิบัติงานครบ 6 เดือน OPD,IPD 25%
16.โครงการตรวจสุขภาพประจำปี / / / - รายละเอียดสวัสดิการ
17.โครงการประกันภัยส่วนบุคคล (กลุ่ม) / - - - พนักงานโรงพยาบาล สมัครได้โดยจ่ายเบี้ยประกันเอง
18.โครงการประกันสุขภาพ (กลุ่ม) / - - - พนักงานโรงพยาบาล สมัครได้โดยจ่ายเบี้ยประกันเอง
19.โครงการสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย / / / - - พนักงานมหาวิทยาลัย ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
- พนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปี
- พนักงานเงินรายได้ รพ. ปฏิบัตงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
20.โครงการสวัสดิการค่ายกลางวัน Day Camp สำหรับบุตรบุคลากร / / / / รายละเอียดสวัสดิการ
21.สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ / / - - 1,000 บาท (กรณีเข้าบ้าน)
2,500 บาท (กรณีไม่ใช่เจ้าบ้าน)
22.สิทธิการลา / / / /
   22.1ลาป่วย / / / / - พนม. ลาป่วยได้เท่าป่วยจริง โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาเท่าที่ป่วยจริงไม่เกิน 60 วันทำการ เว้นแต่เจ็บป่วยเป็นเวลานาน และผู้มีอำนาจเห็นควรให้จ่ายต่อไปได้แต่ไม่เกิน 120 วัน
- พ.รพ.ประเภทประจำ ลาป่วยได้เท่าป่วยจริง โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาเท่าที่ป่วยจริงไม่เกิน 60 วันทำการ เว้นแต่เจ็บป่วยเป็นเวลานาน และผู้มีอำนาจเห็นควรให้จ่ายต่อไปได้แต่ไม่เกิน 120 วัน
- พ.รพ.เงินรายได้โรงพยาบาล ลาป่วยได้เท่าป่วยจริง โดยมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาเท่าที่ป่วยจริงไม่เกิน 60 วันทำการ เว้นแต่เจ็บป่วยเป็นเวลานาน และผู้มีอำนาจเห็นควรให้จ่ายต่อไปได้แต่ไม่เกิน 120 วัน
- พ.รพ.งบโครงการ ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน ลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
   22.2ลากิจ / / / / - พนม. ลากิจได้เท่าที่มีเหตุจำเป็น โดยที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปีที่เข้าทำงาน ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
- พ.รพ.ประเภทประจำ ลากิจได้เท่าที่มีเหตุจำเป็น โดยที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปีที่เข้าทำงาน ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
- พ.รพ.เงินรายได้โรงพยาบาล ลากิจได้เท่าที่มีเหตุจำเป็น โดยที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 45 วันทำการ แต่ในปีที่เข้าทำงาน ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทำการ
- พ.รพ.งบโครงการ ลาได้ไม่เกิน 5 วัน
   22.3ลาพักผ่อน / / / - 10 วันทำการ
   22.4ลาคลอด / / / / 90 วัน (งบโครงการลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน)
   22.5ลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร / / / - 150 วัน
   22.6ลาอุปสมบท / ประกอบพิธีฮัจย์ / / / - 120 วัน
   22.7ลาเข้าระดมพล / / / - ระยะเวลาตามที่กำหนด
   22.8ลาปฏิบัติธรรม / / / - ได้ครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน
                                                                                                                                                                                
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

Copyright © 2016 Thammasat Hospital. All rights reserved.