header
 
 
งานวิจัย
วันที่ปรับปรุง หัวข้อเรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน รายละเอียด คำสำคัญ ปีงบประมาณ
24/04/2018 การศึกษาความชุดและปัจจัยจากการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อในบุคลากรโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Prevalence and related factors of musculoskeletal disorder in health care personnel, Thammasat University Hospital) กภ.นพรัตน์ ชูพีรัชน์ งานกายภาพบำบัด
อาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ, บุคลากรในโรงพยาบาล 2559
24/04/2018 การรับรู้คุณภาพบริการของผู้มารับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Customers Perceptions on Service Quality of Thammasat University Hospital) นางนพวรรณ จงสง่ากลาง, นางสาววรวรรณ สโมสรสุข, นายธนบรรณ อู่ทองมาก หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
การรับรู้คุณภาพบริการ, ผู้มารับบริการ, การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 2559
24/04/2018 ศึกษาอัตราและสาเหตุการงดผ่าตัดของผู้ป่วยที่ใช้บริการวิสัญญีเฉพาะเวลาราชการที่ไม่เร่งด่วน (Elective cases) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Incidence rate and causes of cancellation for elective cases requiring anesthesia in Thammasat University Hospital service) นางเยาวนิจ วงษ์ปักษา งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
การงดผ่าตัด, บริการวิสัญญี 2559
24/04/2018 รูปแบบการเปลี่ยนแปลงค่าการเคลื่อนที่ของชีพจรที่เริ่มต้นจากการบีบตัวของ หัวใจจนถึงส่วนปลายนิ้วและความรุนแรงของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Patterns of pulse transit time and severity of obstructive sleep apnea) นายกรรณกร อินทรขา หน่วยตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
กลุ่มอาการหยุดหายใจจากการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะ, การเคลื่อนที่ของชีพจรที่ เริ่มต้นจากการบีบตัวของหัวใจจนถึงอวัยวะส่วนปลาย, การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ 2559
24/04/2018 การศึกษาเปรียบเทียบการแช่แข็งอสุจิแบบเนื้อแก้วโดยเทคนิค Solid surface vitrification ในนํ????ายาแช่แข็งอสุจิ 3 ชนิด Glycerol egg yolk citrate, Glycerol citrate buffer และHuman sperm preservation medium (Solid surface vitrification of human spermatozoa : Comparision of three cryoprotectants : Glycerol egg yolk citrate, Glycerol citrate buffer and Human sperm preservation medium) จิรัฐติกาล ไชยา ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
Cryoprotectant, Solid surface vitrification, Cryopreservation, Human sperm 2559
24/04/2018 ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจที่ได้รับการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจต่อภาวะแทรกซ้อนและระดับความวิตกกังวลของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในหอผู้ป่วยอายุรกรรม ธท.2 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Results of the Clinical Nursing Practice Guideline on complications and anxiety levels in Patients with coronary artery disease who undergoing coronary artery angiogram at Internal Medicine Ward, Thammasat University Hospital) นางสาวลดาวัลย์ ฤทธิ์กล้า งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม ธท.2
แนวปฏิบัติการพยาบาล, ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ, การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ, ภาวะแทรกซ้อน, ระดับความวิตกกังวล 2559
24/04/2018 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ (Effectiveness of clinical practice guidelines implementation for pressure sore preventation among patients at cardiovascularthoracic intensive care unit, Thammasat University Hospital) นางสาวประภาพร ดองโพธิ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก
ประสิทธิผล, แนวปฏิบัติทางคลินิก, แผลกดทับ 2558
24/04/2018 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปาก ของมารดาเด็ก โรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (The Factors affecting prevent hand foot mouth disease of mother in kindergarten of Thammasat university) นางวรัญญา บุญซ้อน งานงานส่งเสริมสุขภาพ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม, โรคมือเท้าปาก, มารดา 2558
23/04/2018 ผลของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลของสแวนสันต่อความเศร้าโศก จากการแท้งของสตรีมีบุตรยาก (The effect of a nursing care program based on Swanson’s caring theory for grieving after abortion among infertile women) นางสาวจรินรัตน์ วงษ์สมบัติ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก
ทฤษฎีการดูแลของสแวนสัน, สตรีมีบุตรยาก, ความเศร้าโศก, การแท้ง 2558
23/04/2018 ผลการใช้สื่อวีดีทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ต่อระดับความรู้ และความพึงพอใจในผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัด หู คอ จมูก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (The Effects of VDO Media Usage for Pre-operative Preparation on The knowledge and Satisfaction of patients same day surgery at Ear Throat Nose Operating Room, Thammasat University Hospital) เพ็ญศรี จะนู งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
สื่อวีดีทัศน์, การผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก ห้องผ่าตัดหู คอ จมูก,การเตรียมความพร้อม ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด, ระดับความรู้, ความพึงพอใจ 2558
รวมทั้งหมด 80 รายการ 8 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8] เดินหน้า (Next)
header