header
 
 
งานวิจัย
วันที่ปรับปรุง หัวข้อเรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน รายละเอียด คำสำคัญ ปีงบประมาณ
02/05/2017 การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการให้บริการศูนย์หัวใจ ธรรมศาสตร์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(A Study of expectation and satisfaction of patient’s Thammasat Heart Center service at Thammasat University Hospital) วรวรรณ สโมสรสุข, ดามพวรรณ คูณคํ้า, นฤมล กาญจนลักษณ์ หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
2555
02/05/2017 การพัฒนาแบบบันทึกวิสัญญี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(Improvement Anesthetic record Thammasat University Hospital) รุ่งใจ รณธีร์, นภาพร ชูนาม งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
2555
02/05/2017 ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นและส่วนปลายในระยะก่อนส่องกล้องโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(Effect of Pre-endoscopic counseling program on anxiety of patient undergoing upper and lower endoscopy,Thammasat Hospital) สจี ศักดิ์โสภิษฐ์ งานการพยาบาลผู้ป่วยส่องกล้องและหัตถการพิเศษ
2555
02/05/2017 การใช้ห้องเตรียมผู้ป่วย ( Induction room )เพื่อลดระยะเวลาในการเริ่มกระบวนการทางวิสัญญี(The use of Anesthesia induction room to shorten anesthesia time) อภิรดา ทองคุ้ม งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
2555
02/05/2017 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลของ ผู้ป่ วยก่อนได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(The study of relationship between Anxiety and Information Need of preoperative TKA Patients in Thammasat University Hospital) สายสวาท ปาจินะ งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ / เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2555
02/05/2017 การศึกษาเปรียบเทียบการแช่แข็งอสุจิแบบเนื้อแก้วโดยเทคนิค Solid Surface Vitrification และการแช่เหนือไอไนโตรเจน (Vapor Freezing)(Comparative study of sperm cryopreservation between solid surface vitrification and vapor freezing technique.) จิรัฐติกาล ไชยา สาขาการพยาบาลสูตินรีเวชกรรม
2555
02/05/2017 ผลของการทา Laser Assisted Hatching ในตัวอ่อนที่ผ่านการแช่แข็งต่ออัตราการ ฝังตัวและการตั้งครรภ์ในสตรีที่เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก หน่วยผู้มีบุตรยาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(Effect of Laser Assisted Hatching in frozen-thawed embryos on implantation and pregnancy rate in infertile women at infertility clinic, Thammasat University Hospital) กาญจนรัตน์ โพธิ์ศรี ผู้มีบุตรยาก
2555
02/05/2017 ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(The Prevalence and Associated Factors of Post Stroke Depression, Thammasat University Hospital.) พิชามญชุ์ ค้าแพรดี, อิทธิพงฒ์ ศรีธรวรรณกูล งานกายภาพบำบัด
2555
02/05/2017 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาทารกป่วยในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต(Factors related to breastfeeding behavior in Mothers of Sick Newborns in Neonatal Intensive Stepdown care unit) งานการพยาบาลตรวจโรคหู คอ จมูก งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิด
2555
02/05/2017 ประสิทธิภาพของการฝึกกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติกในรูปแบบกลุ่ม โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ(The Effectiveness of Intervention Program in Group for Children with Autism Spectrum Disorder at Thammasat Hospital) จรรยารักษ์ ศรีสงเปลือย งานการพยาบาลตรวจโรคหู คอ จมูก
2555
รวมทั้งหมด 41 รายการ 5 หน้า : 1 [2][3][4][5] เดินหน้า (Next)
header