header
 
 
        เข้าสู่ระบบ         
header
โปสเตอร์/สื่อ
วันที่ปรับปรุง หัวข้อเรื่อง ผู้จัดทำ หน่วยงาน รายละเอียด คำสำคัญ ปีงบประมาณ
15/02/2016 .โครงการจำหน่ายว่องไว...รับใหม่ได้ทันที งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ
15/02/2016 โครงการพัฒนาการนิเทศเพื่อเพิ่มคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ
15/02/2016 การศึกษาย้อนหลังผลการฉีดน้ำเชื้อในโพรงมดลูก งานการพยาบาลหัตถการพิเศษทางสูติ-นรีเวชกรรม
15/02/2016 การศึกษาความถูกต้องในการคัดกรอง ER การคัดกรองผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
15/02/2016 กิจกรรม medication reconciliation ส่งเสริมการใช้ยาต่อเนื่องของผู้ป่วย กลุ่มงานเภสัชกรรม
15/02/2016 Medication errors 2555 คณะอนุกรรมการความคลาดเคลื่อนด้านยา
15/02/2016 ผ้าช่องสะดือน้องหนู งานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรมกุมารเวชกรรม
15/02/2016 ป้องกันการติดเชื้อโดยใช้ปอดเทียม งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติทารกแรกเกิด NICU
15/02/2016 ที่วางกระบอกฉีดยาติดเสาน้ำเกลือ งานการพยาบาลผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
15/02/2016 ถักทอจากใจใส่มือผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชายพิเศษ
รวมทั้งหมด 17 รายการ 2 หน้า : 1 [2] เดินหน้า (Next)
header