header
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ปรับปรุง หัวข้อเรื่อง รายละเอียด
16/05/2017 คณะกรรมการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ขอเชิญบุคลากรผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมเป็น "คุณลิขิต" และอบรมการบันทึกและการจัดเก็บองค์ความรู้ในโรงพยาบาล รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 9 มิถุนายน 2560
12/02/2016 กลุ่มงานการพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) เรื่อง “ Smart Way to Achieve KM ” ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการ (นับชั่วโมงอบรมตามตัวชี้วัดโรพย
12/02/2016 download เอกสารประกอบการอบรมการบริหารความเสี่ยง จากทฤษฎี สู่การปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง งานสนับสนุนบริการ (Back office)
รวมทั้งหมด 3 รายการ 1 หน้า : 1
header