งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Medical Technology Laboratory Of Thammasat University Hospital


ชั้น 1 อาคารกิตติวัฒนา ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร. 02-9269114-21 Fax. 02-9269122

องค์กร

บุคลากร

ขอบเขตการให้บริการ

คู่มือการปฏิบัติงาน (WI)

แบบบันทึก (FORM)

คู่มือการใช้บริการ

คู่มือความปลอดภัย

กิจกรรม

การรับรองคุณภาพ

ผลงานวิชาการ

ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ [Vission]
หน่วยบริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชั้นนำที่มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เจตจำนง / ความมุ่งหมาย [Purpose]
“ตรวจวิเคราะห์ถูกต้อง  รวดเร็ว  ได้มาตรฐาน   บริการประทับใจ"

พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ ทางห้องปฏิบัติการ ให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ 
2. มุ่งมั่น ให้บริการด้วยความเต็มใจ และรวดเร็ว โดยทีมงานที่มีคุณภาพ
3. สนับสนุนการศึกษา และ การวิจัย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ และบริการทางการแพทย์

จุลสาร THAM - LAB

ปีที่ 1 ฉบันที่ 1

ปีที่ 2 ฉบันที่ 1

ปีที่ 1 ฉบันที่ 2

ปีที่ 2 ฉบันที่ 2

ปีที่ 1 ฉบันที่ 3

ปีที่ 2 ฉบันที่ 3

ปีที่ 3 ฉบันที่ 1

ปีที่ 4 ฉบันที่ 1
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

IP Address


THAM - LAB ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์
- ห้องเจาะเลือดงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ ได้นำระบบ KIOS มาให้บริการจ่ายคิว แก่ผู้มารับบริการ โดยไม่ต้องเสียเวลารอคอย เพื่อยื่นบัตรนัดก่อนรับคิว ระบบ KIOS สามารถระบุตัวตนผู้มารับบริการ ให้มีความถูกต้อง ลดข้อร้องเรียนเรื่องการแซงคิว และผู้มารับบริการจะได้รับบัตรคิว ก่อนเวลาให้บริการ (อ่านต่อ)
-
กำหนดสอบประเมินทักษะบุคลากร งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เดือน ตุลาคม 2560
-
จัดอบรมการเจาะเลือดเบื้องต้น แก่บุคลากรประจำ และ Part Time ในวันที่ 6 ตุลาคม 2560 (ติดตามกิจกรรม)

เวลาเปิดทำการ ห้องเจาะเลือด เปิดเวลา 07.00 - 20.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์ / วันเสาร์ 07.00 - 12.00 น. สำหรับหน่วยตรวจวิเคราะห์เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง