ศูนย์ข้อมูลกลางเวชภัณฑ์ (Medical Supplies Data Center)

     งานทะเบียนและคลังพัสดุ มีหน้าที่จัดทำบัญชีควบคุมการรับ การจ่าย การส่งคืน การยืม การตรวจนับ การจำหน่ายพัสดุ การกำหนดหมายเลขพัสดุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน วางแผนกำหนดจำนวนและระยะเวลาการได้มาซึ่งพัสดุเพื่อสำรองคลัง รักษาระดับพัสดุคงคลังให้มีจำนวนเพียงพอจ่ายตลอดเวลา รวบรวมความต้องการพัสดุเพื่อประมาณการจัดทำงบประมาณ
 ข่าวประกาศ :
ค้นหาเวชภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติ

 แบนเนอร์

tu-logo 
tuhp 
opfa
tu-logo 
tuhp 
opfa
tu-logo 
tuhp 
opfa
tu-logo 
tuhp 
opfa
tu-logo 
tuhp 
opfa
tu-logo 
tuhp 
opfa
^ กลับสู่ด้านบน