ศูนย์ข้อมูลกลางเวชภัณฑ์

(Medical Supplies Data Center)

ศูนย์ข้อมูลกลางเวชภัณฑ์

(Medical Supplies Data Center)

งานทะเบียนและคลังพัสดุ มีหน้าที่จัดทำบัญชีควบคุมการรับ การจ่าย การส่งคืน การยืม การตรวจนับ การจำหน่ายพัสดุ การกำหนดหมายเลขพัสดุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน วางแผนกำหนดจำนวนและระยะเวลาการได้มาซึ่งพัสดุเพื่อสำรองคลัง รักษาระดับพัสดุคงคลังให้มีจำนวนเพียงพอจ่ายตลอดเวลา รวบรวมความต้องการพัสดุเพื่อประมาณการจัดทำงบประมาณ

  • m

    Medical
  • s

    Supplies
  • dc

    Data Center

ข่าวประชาสัมพันธ์ระเบียบ/ประกาศ


เอกสารดาวน์โหลด