ศูนย์ข้อมูลกลางเวชภัณฑ์ (Medical Supplies Data Center)

     งานทะเบียนและคลังพัสดุ มีหน้าที่จัดทำบัญชีควบคุมการรับ การจ่าย การส่งคืน การยืม การตรวจนับ การจำหน่ายพัสดุ การกำหนดหมายเลขพัสดุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน วางแผนกำหนดจำนวนและระยะเวลาการได้มาซึ่งพัสดุเพื่อสำรองคลัง รักษาระดับพัสดุคงคลังให้มีจำนวนเพียงพอจ่ายตลอดเวลา รวบรวมความต้องการพัสดุเพื่อประมาณการจัดทำงบประมาณ
 ข่าวประกาศ :

 ติดต่อเรา

ศูนย์ข้อมูลกลางเวชภัณฑ์ (Medical Supplies Data Center)
งานทะเบียนและคลังพัสดุ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 แผนที่

แผนที่

ดาว์นโหลดแผนที่ [PDF File]

^ กลับสู่ด้านบน