ศูนย์ข้อมูลกลางเวชภัณฑ์ (Medical Supplies Data Center)

     งานทะเบียนและคลังพัสดุ มีหน้าที่จัดทำบัญชีควบคุมการรับ การจ่าย การส่งคืน การยืม การตรวจนับ การจำหน่ายพัสดุ การกำหนดหมายเลขพัสดุหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน วางแผนกำหนดจำนวนและระยะเวลาการได้มาซึ่งพัสดุเพื่อสำรองคลัง รักษาระดับพัสดุคงคลังให้มีจำนวนเพียงพอจ่ายตลอดเวลา รวบรวมความต้องการพัสดุเพื่อประมาณการจัดทำงบประมาณ
 ข่าวประกาศ :

 E-catalog

บัญชีรายการเวชภัณฑ์ที่ใช้ในโรงพยาบาล


# E-catalog วันที่
^ กลับสู่ด้านบน