• ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมภายใน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก
 ฝ่ายการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วโครงการ "พัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ " ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน (รุ่นที่ 1 เวลา 09.00- 12.00 น. และรุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.) ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา ลงทะเบียนรุ่น 1 ตรวจสอบรายชื่อรุ่น 1
ลงทะเบียนรุ่น 2 ตรวจสอบรายชื่อรุ่น 2
แบบสมัครเข้าร่วมอบรม "การสร้างแกนนำสุขภาพในการพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง จากโรงพยาบาลสู่บ้านและชุมชน" จัดโดย หน่วยดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์1 อาคารบริการชั้น 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  ฝ่ายการพยาบาล ขอเชิญพยาบาลที่ไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "มาตรฐานการบริหารยาเคมีบำบัด"ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ Click เพื่อสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มุ่งเน้นการขยาย ผลสู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 4 และ 21** มิถุนายน 2562(**แก้ไขจากเดิมวันที่ 17 มิย 62) เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์2 ชั้น3อาคารบริการ (รับจำนวน 12 ที่นั่ง) click เพื่อสมัคร ตรวจสอบรายชื่อ
การประเมินระบบบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2562 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ลงประกาศ วันที่หมดเขตส่งเอกสาร
มายังกลุ่มงานการพยาบาล
วันที่อบรม เรื่อง สถานที่ ผู้จัด
 
 

 
ตารางกิจกรรมวิชาการ ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ