• ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมภายนอก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายใน
 คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศทางคลินิค มุ่งสู่ผลลัพธ์ทางการพยาบาล" ในวันที่ 10 - 11 กันยายน 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์1 ชั้น 3 อาคารบริการ Click ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ฝ่ายการพยาบาลกำหนดจัดประชุมวิชาการประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “Transforming nursing role in quality Services” ในวันที่ 5 - 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ
Click ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการ CPR ฝ่ายการพยาบาลขอเชิญเข้าทดสอบทฤษฎี CPR ประจำปี 2561 ลงทะเบียนออนไลนและตรวจสอบรายชื่อ์ได้ที่นี่
คณะกรรมการพัฒนาบุคลากรฝ่ายการพยาบาลขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ "KM in Nursing to TUH 4.0 " ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 -16.00 น ณ ห้องประชุม สถาพร กวิตานนท์1 ชั้น 3 อาคารบริการ Click ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมกฎหมายและจริยธรรมปี 2561 ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการ Click ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมอบรม Nursing Ethics in Thailand 4.0 Era ในวันที่ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการ Click ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
 คณะกรรมการจัดการความปวด ฝ่ายการพยาบาล ขอเชิญเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาการจัดการความปวดหลังผ่าตัด (Post operative Pain Management) จำนวน 2 รุ่น ในวันที่20 และ 22 สิงหาคม เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ Click ลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการพัฒนาบริการ ฝ่ายการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหน่วยงานต้นแบบด้านพยาบาลที่เป็นเลิศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.30 - 16. 00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ ตรวจสอบรายชื่อ
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ "การอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล Basic to Advanced ECG Interpretation and Nursing Care " ในวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 เวลา8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ลงทะเบียนบุคคลภายนอก ลงทะเบียนบุคลากรภาย
ในฝ่ายการพยาบาล
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ

 

วันที่ลงประกาศ วันที่หมดเขตส่งเอกสาร
มายังกลุ่มงานการพยาบาล
วันที่อบรม เรื่อง สถานที่ ผู้จัด
 
 

 

ภาพกิจกรรม
ประจำเดือน
มิถุนายน 2561

ประจำเดือน

กรกฏาคม 2561

ประจำเดือน

สิงหาคม 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Link
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข