NEWS & EVENTS

โครงการ “การสร้างแนวปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มุ่งเน้นการขยายผลสู่การปฏิบัติ- การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาล”

    คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการพยาบาลได้จัดโครงการ การสร้างแนวปฏิบัติทางการพยาบาลโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์มุ่'เน้นการขยายผลสู่การปฏิบัติ ในหัวข้อเรื่อง " การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการพยาบาล." จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 23 และ 24 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา ตามรายละเอียดที่แนบมานี้ และหมดเขตการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด 
สมัคร  
ตรวจสอบรายชื่อ

 โครงการ “ฟื้นฟูและพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยพยาบาล”

    คณะอนุกรรมการ Clinical nursing educator (ทีม CPR) ฝ่ายการพยาบาล ได้จัดโครงการ ฟื้นฟูและพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ช่วยพยาบาล โดยจัดทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 60 คน ในวันที่ 12,19,26 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 - 16.00 ณ ห้องประชุม กิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตตวัฒนา (ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563)

รายละเอียดเพิ่มเติม

รับสมัครสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ปี 2563

   ตามที่คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายการพยาบาล ได้กำหนดให้มีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน โดยได้กำหนดคุณสมบัติสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามเอกสารแนบ จึงขอความร่วมมือให้ท่าน ส่งบุคลากรเข้าร่วมสมัครสมาชิกชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ฝ่ายการพยาบาล ปี 2563 ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2562


รายละเอียด

 ขอเชิญสอบวัดความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และผู้ช่วยพยาบาล

    ด้วย คณะกรรมการ CPR ฝ่ายการพยาบาล กำหนดจัดการสอบวัดความรู้ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับ พยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และผู้ช่วยพยาบาล” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความรู้ และเป็นแนวทางในการพัฒนา Competency ของพยาบาล นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และผู้ช่วยพยาบาล ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 - 16.00 น. และ วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 และ 2 ชั้น 3 อาคารบริการ

รายละเอียด 
สมัคร  
    

  ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอ Case Conference

    
      ด้วย คณะอนุกรรมการ Clinical nurse educator ฝ่ายการพยาบาล ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอกรณีศึกษาหรือ Nursing Conference โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นองค์รวม มีการทบทวนกระบวนการดูแลผู้ป่วยอย่างเป็นระบบและสามารถนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฎิบัติงานได้ จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรในสังกัดเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยสามารถสมัครเข้าร่วมได้ ตาม Link ที่แนบมานี้

สมัคร  
    

สอบวัดความรู้พยาบาลที่เข้าโครงการพัฒนา Competency พยาบาล Level 2

    ด้วยคณะอนุกรรมการ Clinical nurse educator ฝ่ายการพยาบาล ได้จัดโครงการพัฒนา Competency พยาบาลเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการพยาบาลของพยาบาลในฝ่ายการพยาบาลที่ได้รับการประเมินระดับ Competency level 2 โดยจัดการอบรมและฝึกปฏิบัติการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 4 รุ่น จึงขอกำหนดการจัดสอบวัดความรู้พยาบาลที่เข้าร่วมโครงการเพื่อประมินความรู้และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา Competency ในวันที่ 2, 6, 9, 16, 17, 18 และ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

สมัคร
 
Gallery
 ภาพกิจกรรม ฝ่ายการพยาบาล รพธ. ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 24 กันยายน 2562 บริเวณโถงกลางอาคาร มรว. สุวพรรณ สนิทวงศ์  ภาพกิจกรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา (สาธุประดิษฐ์) ทำกิจกรรมจิตอาสา ช่วงปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562  การปฐมนิเทศ วิชาฝึกปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและจัดการทางคลินิค ของนักศึกษาปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภ้ฏนครปฐม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562  รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลงาน ด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ในงาน "Strengthening capacity building of the senior hospital management on healthcare personel safety (Phaes II) ในวันทึ่ 15 พฤศจิกายน 2562  ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ จัดโครงการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฯ เพื่อประชาชน ให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบางขัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี