• ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมภายใน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  • ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก
ฝ่ายการพยาบาล และ คณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพการบริการผู้ป่วยโรคหัวใจ ศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจและหลอดเลือด ขอเชิญเข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการเครือข่ายบริการโรคหัวใจและหลอดเลือด ประจำปี 2562 เรื่อง “Practical Update in Management of Acute Coronary Syndrome 2019” ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 อาคารบริการ ชั้น 3 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับบุคลากรภายนอกสมัครเข้าร่วมประชุม สำหรับบุคลากรภายในสมัครเข้าร่วมประชุม
บุคลากรภายนอกตรวจสอบรายชื่อ บุคลากรภายในตรวจสอบรายชื่อ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพบันทึกทางการพยาบาล ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Training for the Trainer of Focus Charting Record Nurse ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 8.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสถาพร1 อาคารบริการ ชั้น 3
คณะกรรมการ CPR ฝ่ายการพยาบาลขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ.การฟื้นฟูและพัฒนาทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน" จำนวนทั้งหมด 4 รุ่น ในวันที่ 7,14,21,28 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00น ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา Clickสมัคร หมดเขตวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
แบบฟอร์มสำรวจความคืบหน้าการใช้ EBP ในการปฏิบัติการพยาบาล
วันที่ลงประกาศ วันที่หมดเขตส่งเอกสาร
มายังกลุ่มงานการพยาบาล
วันที่อบรม เรื่อง สถานที่ ผู้จัด
 
 

 

ภาพกิจกรรม

ประจำเดือน
กันยายน 2561

ประจำเดือน
ตุลาคม 2561

ประจำเดือน
พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Link
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข