• ข่าวประชาสัมพันธ์การอบรมภายใน
  • ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมภายนอก
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
วันที่ลงประกาศ วันที่หมดเขตส่งเอกสาร
มายังกลุ่มงานการพยาบาล
วันที่อบรม เรื่อง สถานที่ ผู้จัด
7 ส.ค. 60 17 ส.ค.60 8-11 พฤศจิกายน 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Current Practice in Respiratory Care 2013 Adult to Children 2017" ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 ก.ค. 60 7 ส.ค. 60 8 กันยายน 2560 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "พัฒนาคน พัฒนาบริการพยาบาล ผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคไทยแลนด์ 4.0" ในวันที่ ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
31 ก.ค. 60 10 ส.ค.60 13-15 กันยายน 2560 ประชุมวิชาการร่วมคณะแพทยศาสตร์ สามสถาบัน พ.ศ. 2560 : จุฬาฯ-รามาฯ-ศิริราช ภายใต้ประเด็นหลัก คือ "Hand in Hand towards Healthy Society" โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
29 พ.ค. 60 2 มิ.ย. 60 16 - 18 ส.ค. 60 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานและงานวิจัยด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ห้องประชุมอัจฉรา อาคารโรงอาหารชั้น 2 สถาบันนำราศนราดูร สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
1 พ.ค.60 8 พ.ค.60 2-4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ประชุมวิชาการเรื่อง " การสร้างผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่เป็นสากลด้วยการใช้กระบวนการพยาบาลยุคใหม่ รุ่นที่ 2" ระหว่าง ณ ห้องราชเทวี 1 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
 

 

กิจกรรมประจำสัปดาห์
 
วันที่ เวลา กิจกรรม สถานที่
ภาพกิจกรรม
ประจำเดือน
กรกฎาคม 2560

ประจำเดือน

สิงหาคม 2560

ประจำเดือน

กันยายน 2560

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
Link
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
สภาการพยาบาล
กระทรวงสาธารณสุข