สำนักบริหารแผนและการคลัง


ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม : ข่าวสารหน่วยงาน >
ประกาศ/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/คำสั่ง ประกาศ

1
ประกาศรพธ. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติซ่อมบำรุง และต่อเติมหรือปรับปรุงทรัพย์สินของโรงพยาบาล
2
ประกาศรพธ. เรื่อง แนวปฏิบัติการรับบริจาคพัสดุที่มีผู้บริจาคให้โรงพยาบาล
3
ประกาศมธ. เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินรายได้
4
ประกาศรพธ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการนำเวชภัณฑ์การแพทย์เข้าใช้ในโรงพยาบาล พ.ศ.2559
5
ประกาศรพธ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการสิ่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ


ระเบียบ

1
ระเบียบรพธ. เรื่อง กฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
2
ระเบียบมธ. เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมและการจัดงานของโรงพยาบาล
3
ระเบียบมธ. เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของโรงพยาบาล
4
ระเบียบมธ. เรื่อง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมเงินทดรองราชการ และชดใช้คืนเงินยืมของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2558คำสั่ง

1
คำสั่งมธ. เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ผอ. มีอำนาจอนุมัติรับรองการใช้สำเนาแทนต้นฉบับที่สูญหายอื่นๆ

1
สำนักงบประมาณ เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณ
2
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ และวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย
ข่าวล่าสุด  ประชาสัมพันธ์
 สัมมนา อบรม/ประชุมวิชาการ
 ประกาศ/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/คำสั่ง
 ประมวลภาพกิจกรรม
 ประกาศแนวปฎิบัติการนำวัสดุเวชภัณฑ
 สร้างเมื่อ 2015-06-15 14:10:35
สำนักบริหารแผนและการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 02-926-9999
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537