สำนักบริหารแผนและการคลัง


ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม : ข่าวสารหน่วยงาน >
ประชาสัมพันธ์
 สำนักบริหารแผนและการคลัง


งานการเงิน และงานบัญชี

1
เรื่อง กำหนดวันสิ้นสุดรับเอกสารผูกพันวงเงินงบประมาณ ประจำปี 2558
2
เรื่อง แบบฟอร์มการขอยืมเงินทดรองราชการ
3
เรื่อง ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบรายชื่อรับเช็คสัญญายืมเงินทดรองจ่ายราชการงานทะเบียนและคลังพัสดุ

1
เรื่อง กำหนดปิด -เปิด คลังเพื่อตรวจสอบนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
2
เรื่อง แจ้งกำหนดเวลาการจัดส่งพัสดุ
3
เรื่อง แบบฟอร์มการขออนุมัติรับบริจาคพัสดุของโรงพยาบาลธรรมศสาตร์เฉลิมพระเกีรติงานจัดหาพัสดุ

1
เรื่อง แจ้งกำหนดการรับเสนอความต้องการซื้อ/จ้าง ประจำปี 2558
2
เรื่อง ปฏิทินการปฏิบัติงานหน่วยงานจัดหา ปีงบประมาณ 2558
3
เรื่อง แจ้งกำหนดการรับใบเสนอความต้องการซื้อ/จ้าง ประจำปี 2559
3
เรื่อง แจ้งกำหนดการรับใบเสนอความต้องการซื้อ/จ้าง ประจำปี 2560หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน

1
เรื่อง การเสนองบประมาณเพื่อจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างระหว่างปี
ข่าวล่าสุด  ประชาสัมพันธ์
 สัมมนา อบรม/ประชุมวิชาการ
 ประกาศ/ระเบียบ/ข้อปฏิบัติ/คำสั่ง
 ประมวลภาพกิจกรรม
 ประกาศแนวปฎิบัติการนำวัสดุเวชภัณฑ
 สร้างเมื่อ 2015-06-15 15:28:11
สำนักบริหารแผนและการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 02-926-9999
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537