สำนักบริหารแผนและการคลัง


ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก > โครงสร้างองค์กร

1. งานการเงิน

 มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการแก่บุคลากรในโรงพยาบาล    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบุคคลภายนอกในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน วางฎีกา  งานงบประมาณ  งานเรียกเก็บและเร่งรัดหนี้สิน และงานรับบริจาคเงินในเวลาราชการ


2. งานบัญชี

              มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบด้านบัญชีทั่วไปของโรงพยาบาล   บันทึกบัญชีสมุดรายวันเบื้องต้นและแยกประเภทต่าง ๆ    จัดทำงบพิสูจน์ยอดแก่ธนาคาร จัดทำรายงานทางการเงิน   รวมทั้งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางบัญชี   เพื่อใช้ในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงานของโรงพยาบาล โดยผ่านคณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของโรงพยาบาล

 

3. งานรายได้

              มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบให้บริการเก็บเงินรายได้ค่ารักษาพยาบาล แก่บุคคลภายนอกได้แก่  ผู้ป่วย  ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน รวมถึงบุคลากรภายในโรงพยาบาล    บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ทั้งที่เป็นเงินสด   บัตรเครดิตและสิทธิเบิกต้นสังกัด  ตลอด 24 ชั่วโมงและตรวจสอบเอกสารรายละเอียดค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยทุกสิทธิ     

 

4. งานจัดหาพัสดุ

              มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการประสานงาน   วางแผน   ควบคุมการใช้งบประมาณในการจัดซื้อ จัดจ้าง  ดำเนินการจัดหาพัสดุทุกประเภทตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  การจ้างซ่อมจ้างเหมาบริการเพื่อการซ่อมบำรุง   ปรับปรุง บำรุงรักษา  ซ่อมแซมพัสดุ จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดหา และรวบรวมจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง        เสนอแนะการจำหน่ายพัสดุ  ดำเนินการในการตรวจรับพัสดุ  ตรวจการจ้าง  การดำเนินการด้านนิติกรรมต่าง ๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาหรือข้อตกลงในการจัดซื้อจัดจ้าง        รวมทั้งจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการตรวจรับตรวจการจ้างและส่งหลักฐานเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้าง

 

5. งานทะเบียนและคลังพัสดุ

              มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบดำเนินการควบคุม  ทำบัญชีการรับ   การจ่าย   การส่งคืนการยืม    การตรวจนับพัสดุ    การกำหนดหมายเลขพัสดุ   ทะเบียนครุภัณฑ์    ตรวจสอบ   วางแผนกำหนดจำนวนและระยะเวลาในการจัดหาพัสดุเพื่อสำรองคลัง      และรักษาระดับพัสดุคงคลังให้มีจำนวนเพียงพอจ่ายตลอดเวลา     เสนอความต้องการเพื่อให้จัดหาพัสดุ รวบรวมความต้องการพัสดุเพื่อประมาณการจัดทำงบประมาณ   ดำเนินการประเมินสภาพเพื่อการจำหน่ายพัสดุ  วิเคราะห์และกำหนดมาตรฐานของพัสดุ     จัดทำร่างสัญญา   และรวบรวมหลักฐานสัญญาข้อตกลงและหลักค้ำประกัน  ตรวจสอบเร่งรัดติดตามการรับประกันความชำรุดของพัสดุ

 

 

6. หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน

              มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการประสานงานเพื่อจัดทำแผนระสั้น    ระยะกลาง        และระยะยาวของโรงพยาบาล  ตลอดจนการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีของโรงพยาบาล  เพื่อชี้ให้เห็นระดับความสัมฤทธิ์ผลหรือปัญหา    อุปสรรคในการดำเนินงาน     เพื่อเป็นแนวทางให้บรรลุเป้าหมาย     ดำเนินการจัดทำงบประมาณ     และให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณแก่หน่วยงานต่าง ๆ  เก็บรวบรวม วิเคราะห์และบริหารข้อมูลต่าง ๆ  เพื่อประโยชน์ในการบริหารและการวางแผนของโรงพยาบาล  ดำเนินการวิจัยสถาบัน  เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของโรงพยาบาล

 

7. หน่วยตรวจสอบภายใน ***

                มีขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ   สอบทานการปฏิบัติงาน   หรือกิจกรรมของหน่วยงานในโรงพยาบาล  กำกับดูแล   ประเมินผลและติดตามเพื่อดำรงในคุณภาพของการดำเนินงาน   รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำ และมีอำนาจเข้าถึงข้อมูล  เอกสาร  ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ   โดยครอบคลุมขอบเขตและแนวปฏิบัติการตรวจสอบภายในภาครัฐ ของมาตรฐานการตรวจสอบภายใน กระทรวงการคลัง ด้านต่าง ๆ ได้แก่   1.สอบทานความเชื่อถือได้และความสมบูรณ์ของสารสนเทศ ด้านการบัญชี การเงินและการดำเนินงาน        2.สอบทานให้เกิดความมั่นใจว่าระบบที่ใช้เป็นไปตามนโยบาย แผนและวิธีปฏิบัติงานที่กำหนดไว้       3.สอบทานวิธีการป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเหมาะสมและสามารถพิสูจน์ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินเหล่านั้นได้        4.ประเมินการใช้ทรัพยากรว่าเป็นไปโดยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ    5.สอบทานการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ระดับต่าง ๆ ว่าได้ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย      รวมถึงความคืบหน้าตามแผนงานที่กำหนดไว้     และ 6) การสอบทานและประเมินผลความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน***

 

*** อยู่ระหว่างปรับโครงสร้าง ขึ้นตรงกับผู้อำนวยการโรงพยาบาล

เกี่ยวกับเราพันธกิจ
วิสัยทัศน์
ภาระกิจหลัก
ยุทธศาสตร์
โครงสร้าง
บุคคลากร

 

สำนักบริหารแผนและการคลัง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 02-926-9999
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537