×             ข้อมูลโรงพยาบาล             ทำวิจัย ,ศึกษาต่อ             สำหรับเจ้าหน้าที่             ผู้ป่วยและข้อมูลด้านสุขภาพ             ข่าวประชาสัมพันธ์             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค             ระบบรับข้อเสนอแนะ
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
ไทย | Englishฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1-7 เมษายน 2562นางอุไร คำมาก ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการ และ นางสาวจุฑามาศ คชสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นฝ่ายการพยาบาล จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดประชุมวิชาการ Heart Failure Educationงานส่งเสริมสุขภาพ จัดพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอ.นพ.จตุพงษ์ จันทร์ทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ร่วมงานวันสัญญา ธรรมศักดิ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดงานวันสงกรานต์ ประจำปี 2562งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาองค์กร (OD) ส่งเสริมความผูกผันและความสุขในองค์กร “TUH Quality Goals 2562”
รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี วันที่ 21 มกราคม 2562 ณ มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ฝ่ายการพยาบาล รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการพัฒนาระบบบริการพยาบาล โดยใช้ระบบพยาบาลเจ้าของไข้ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการรศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สวัสดีปีใหม่ คุณวรรณา เพิ่มสุวรรณ รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สำนักงานใหญ่รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย รศ.พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการคลัง มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชี (รศ.ดร.ดาว มงคลสมัย / ผศ.ประภัสสร เลียวไพโรจน์) วันที่ 14 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลธรรมสาสตร์เฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมส่งความสุขให้เด็กๆ เนื่องในโอกาสวันเด็ก ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ คุณบุญชู ตรีทอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ บ้านพักส่วนตัวรศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ร่วมทำบุญครบรอบวันถึงแก่อนิจกรรมคุณสถาพร กวิตานนท์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2562 ณ วัดใหม่ทองเสน กรุงเทพฯภาพกิจกรรมย้อนหลัง |ม.ค. 2561 - ธ.ค.2561|