×             ข้อมูลโรงพยาบาล             ข่าวประชาสัมพันธ์             ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย             สำหรับเจ้าหน้าที่             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
ไทย | English
ภาพกิจกรรม กรกฎาคม 2560โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มธ. จัดปฐมนิเทศหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมกิตติวัฒนา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 2 ชั้น 2 อาคารคุณากรงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “Happy Soul รพธ. ร่วมใจถวายเทียนพรรษา” โดยถวายเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ และมอบอุปกรณ์สนับสนุนทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ จ.นครปฐมคณะกรรมการจริยธรรมทางการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “อบรมกฎหมายและจริยธรรม ปี 2560” เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการรศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการด้านรักษาพยาบาล เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างและบริหารอาคารจอดรถ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และบริษัท ทีเคเอส เวนเชอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ มธ.ท่าพระจันทร์งานโภชนาการ กลุ่มงานสนับสนุนบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการอาหารเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2560 เรื่อง “กินอย่างเพียงพอ อยู่อย่างพอเพียง” เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ ชั้น 3 อาคารบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับบาเคมีบำบัดเบื้องต้น” เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 2 ชั้น 3 อาคารบริการกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการ “KM in Nursing For the Future” เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสถาพร กวิตานนท์ 1 ชั้น 3 อาคารบริการคุณมาลี เจริญกุล มอบเงินบริจาคเพื่อการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 300,000 บาท โดยมี รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วย รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ รับมอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตโรคหัวใจ ชั้น 3 อาคารดุลโสภาคย์