1. แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562   1. TUH Department OKRs
2. Core competency รพธ. (update 14-3-62) 2. TUH Individual OKRs ฝ่ายการพยาบาล
3. แผ่นพับแผนยุทธศาสตร์ (update 20-3-62) 3. TUH Individual OKRs ฝ่ายอื่นๆ
4. KM หมวดแผนยุทธศาสตร์
 
ตัวชี้วัด
1. ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ตัวชี้วัดโครงการตามข้อตกลง มธ. (PPR01)
 
   
 
 
1. งบประมาณครุภัณฑ์ระหว่างปี   1. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลคิดต้นทุนหัตถการ
  (เพื่อประกอบปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล/ เพิ่มรายการ
  หัตถการใหม่)
  2. แบบสำรวจชั่วโมงการทำงานระดับหัวหน้างาน
  ขึ้นไป และอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้า
  3. เอกสารประกอบการอบรมโครงการบริหารทรัพยากร
  สุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (UM) 10.5.62
   
   
 
 
1. แบบฟอร์มโครงการวิจัย    
- แบบเสนอโครงการวิจัย  
- แบบรายงานความก้าวหน้า  
- แบบขยายระยะเวลาการวิจัย  
- แบบส่งรายงาน  
- ใบสำคัญรับเงิน โครงการวิจัย  
- รูปเล่มรายงานวิจัย  
   
   
   
       

 

 

งานนโยบายและแผน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296