แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562   1. TUH Department OKRs
  2. TUH Individual OKRs ฝ่ายการพยาบาล
ตัวชี้วัด 3. TUH Individual OKRs ฝ่ายอื่นๆ
1. ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ตัวชี้วัดโครงการตามข้อตกลง มธ. (PPR01)
 
 
 
 
   
 
 
1. ผลพิจารณาครุภัณฑ์ระหว่างปี ซื้อทดแทน/ซื้อใหม่   1. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลคิดต้นทุนหัตถการ
ปีงบประมาณ 2562 (เพื่อประกอบปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล/ เพิ่มรายการ
  หัตถการใหม่)
  2. แบบสำรวจชั่วโมงการทำงานระดับหัวหน้างาน
  ขึ้นไป และอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้า
   
   
   
   
 
 
1. เอกสารขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2    
2. แบบฟอร์มโครงการวิจัย  
- แบบเสนอโครงการวิจัย  
- แบบรายงานความก้าวหน้า  
- แบบขยายระยะเวลาการวิจัย  
- แบบส่งรายงาน  
- ใบสำคัญรับเงิน โครงการวิจัย  
- รูปเล่มรายงานวิจัย  
   
   
       

 

 

งานนโยบายและแผน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296