แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 2562   TUH OKRs Assess Program
   
   
 
 
 
 
 
 
   
 
 
1. คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562   1. แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลคิดต้นทุนหัตถการ
2. คำขอตั้งอัตราใหม่พนักงานมหาวิทยาลัย (เพื่อประกอบปรับอัตราค่ารักษาพยาบาล/ เพิ่มรายการ
ปีงบประมาณ 2563 หัตถการใหม่)
3. ติดตามงบประมาณ 2. แบบสำรวจชั่วโมงการทำงานระดับหัวหน้างาน
4. ผลพิจารณาครุภัณฑ์ระหว่างปี ซื้อทดแทน/ซื้อใหม่ ขึ้นไป และอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2562  
- ผลพิจารณาครุภัณฑ์ทดแทน พฤษภาคม 2561  
- ผลพิจารณาครุภัณฑ์ทดแทน มิถุนายน 2561  
   
 
 
1. เอกสารขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2    
2. แบบฟอร์มโครงการวิจัย  
- แบบเสนอโครงการวิจัย  
- แบบรายงานความก้าวหน้า  
- แบบขยายระยะเวลาการวิจัย  
- แบบส่งรายงาน  
- ใบสำคัญรับเงิน โครงการวิจัย  
- รูปเล่มรายงานวิจัย  
   
   
       
 
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

งานวิเคราะห์แผน งบประมาณ และวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296