แผนยุทธศาสตร์ รพ.ธ.
แผนปฏิบัติราชการ
 
ข่าว / ประชาสัมพันธ์
อบรม / สัมนา
แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด
 
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อหน่วยงาน
ตรวจสอบสถานะโครงการวิจัย

 

Update : 17 March 2016

 

 
ผลการพิจารณาครุภัณฑ์ฯ (ระหว่างปี )   - แบบเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561
- ประกาศการเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน และอัตราใหม่ ประงบประมาณ 2560 กำหนดส่งไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2560 - แบบเสนอโครงการ แผนปฏิบัติงาน 5 ปี มธ
- ประกาศผลการพิจารณา ครุภัณฑ์ใหม่และครุภัณฑ์ทดแทนระหว่างปี ครั้งที่ 7 ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 - ผลพิจารณาครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่5 ณ 21 มี.ค.2560
- ผลพิจารณาครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 6 ณ 4/5/60
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
- ผลพิจารณาครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559
- ผลพิจารณาครุภัณฑ์ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1 ณ 10 พ.ย.2559
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ระหว่างปี 2559 เดือน ตุลาคม
- ผลการพิจารณารายการครุภัณฑ์ระหว่างปี 2559 เดือนกรกฎาคม
 
 
- การจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปี 255911   การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย [6/3/58]
- แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลตัวชี้วัด(KPI)ชั่วโมงอบรม การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รพ.ธ [23-24/2/58]
  การทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ รพ.ธ. [27/1/58]
 
อ่านข่าวทั้งหมด
 

 

 
 
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2556   1. แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานของ รพ.ธ.
  - แบบฟอร์ม ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 2
- โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ปีงบประมาณ 2555 - แบบฟอร์มที่ 1 แบบเสนอโครงการ (Proposal)
  - แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานความก้าวหน้า
- ระเบียบ รพ.ธ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2555
- แบบฟอร์มที่ 3 แบบขยายระยะเวลาการวิจัย
- แบบฟอร์มที่ 4 แบบเอกสารรูปเล่มรายงานวิจัย
  - แบบฟอร์มที่ 5 บันทึกข้อความนำส่งรายงานวิจัย
  - แบบฟอร์มที่ 6 แบบประเมินรายงานวิจัย
  - แบบฟอร์มที่ 7 ใบสำคัญรับเงิน(โครงการวิจัย)
       
  2. แบบฟอร์มเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
- โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2557   - แบบเสนอ โครงการพัฒนาคุณภาพ
- โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2556 - แบบสรุป โครงการพัฒนาคุณภาพ
- โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2555 - ใบสำคัญรับเงิน "โครงการพัฒนาคุณภาพ"
- โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2554  
- โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2553  
   
   
   
       

 

 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrome