โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2556

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพฯ เรื่อง
หน่วยงาน
1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่จะนอนโรงพยาบาล

งานการพยาบาลคัดกรอง

และรับผู้ป่วยใน

2. นวัตกรรมเอี้ยมจุดขยายรูม่านตา งานการพยาบาลตรวจโรค จักษุ
3. การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมทอนซิลและต่อมไทรอยด์ งานการพยาบาลตรวจโรค หู คอ จมูก
4. การบริหารเวียนศรีษะ งานการพยาบาลตรวจโรค หู คอ จมูก
5. พัฒนาระบบนัดหมายเป็นช่วงเวลา

งานการพยาบาลตรวจโรค

กุมารเวชกรรม

6. พิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยด้วยการเรียกคิวแทนการเรียกชื่อ

งานการพยาบาลตรวจโรค

กุมารเวชกรรม

7. เสื้อกาวน์ หัตถการ

งานการพยาบาลตรวจโรค

กุมารเวชกรรม

8. Check กาย ถูกใจ ปลอดภัย ไร้กังวล

งานการพยาบาลตรวจโรค

เวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัว

9. เวชภัณฑ์พอเพียง

งานการพยาบาลตรวจโรค

ศัลยกรรม

10. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลการจัดการความปวดในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม
กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

11. ลดระยะเวลารอคอย admit ในกรณีผู้ป่วยนัดมานอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม
กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟ

12. โครงการ Miniresearch การพัฒนาระบบการรายงานผลการตรวจมะเร็งปากมดลูกทางไปรษณีย์

งานการพยาบาลตรวจ

โรคสูติ-นรีเวชกรรม

13. Lean...ไม่ต้องรอ

งานการพยาบาลตรวจโรค

อายุรกรรม

14. ติดต่อได้...ไม่มาเก้อ

งานการพยาบาลตรวจโรค

อายุรกรรม

15. เพิ่มความปลอดภัยในขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหลังผ่าตัด (Safety Go Transfer)

งานการพยาบาลผู้ป่วย

ก่อนและหลังผ่าตัด

16. แฟ้มไม่ค้าง สร้างรายได้

งานการพยาบาลผู้ป่วย

กุมารเวชกรรมพิเศษฯ

17. Easy EzPAP

งานการพยาบาลผู้ป่วย

กุมารเวชกรรมพิเศษฯ

18. mini research ผลการใช้ MU-TIP ต่อการระบายเสมหะในผู้ป่วยเด็ก

งานการพยาบาลผู้ป่วย

กุมารเวชกรรมพิเศษฯ

19. โครงการการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็ก

งานการพยาบาลผู้ป่วย

กุมารเวชกรรมพิเศษฯ

20. การนำผลวิจัยสู่งานปฏิบัติ

งานการพยาบาลผู้ป่วย

กุมารเวชกรรมพิเศษฯ

21. นวัตกรรมผ้าปิดตาเด็กส่องไฟ - ดวงตาสดใสจากการส่องไฟ ลดรายจ่ายได้คุณภาพ

งานการพยาบาลผู้ป่วย

กุมารเวชกรรมพิเศษฯ

22. โครงการสร้างค่า เพิ่มความปลอดภัย ภายใต้การลดต้นทุน Recycle

งานการพยาบาลผู้ป่วย

กุมารเวชกรรมสามัญฯ

23. Mini research การประเมินความคุ้มค่าของนโยบายแนวทางป้องกันวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย
์สูญหาย ตามการจัดการความรู้ (KM) ของกลุ่มงานการพยาบาล รพธ.

งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ

24. ผลการเจือจาง Dexamethasone ในการบริหารยาทางหลอดเลือดดำต่ออาการคันตามร่างกาย
ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด

งานการพยาบาลผู้ป่วย

นรีเวชกรรม ธท 1

25. รวดเร็ว ฉับไว ใส่ใจติดตาม งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
26. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตกหล่นของเครื่องมือระหว่างกระบวนการ Re-Sterile งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
27. ลดระยะเวลาการคัดสรรเครื่องมือ : มองเห็น ใช้ง่าย ปลอดภัย ประหยัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
28. ผ้ารัดขา Happy Reused งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
29. โครงการพัฒนาบุคลากรช่วยเด็กไทยให้กินนมแม่ งานการพยาบาลผู้ป่วยผู้คลอด
30. ผลของการใช้โปรแกรมลดอาการท้องอืดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดทางหน้าท้องด้วยวิธีดมยาสลบ

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

ยูงทอง (ธท 2)

31. เพิ่มประสิทธิภาพการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องทางกระดูก 2

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

ยูงทอง (ธท 2)

32. การเพิ่มประสิทธิภาพการ key รายการหัตถการในหอผู้ป่วย

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

ยูงทอง (ธท 2)

33. โครงการลดอุบัติการณ์ Unplanned CPR จากการใช้ MEWS

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

ยูงทอง 2

34. โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดข้อเข่าเทียม

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

ยูงทอง 2

35. โครงการพัฒนาระบบการบริหารพัสดุของหน่วยงาน

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

ยูงทอง 2

36. นวัตกรรม - ชุดอุปกรณ์แช่ทำความสะอาดกล้องตรวจหัวใจ

งานการพยาบาลผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

37. ระบบการติดตามผู้ป่วยหลังเข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจ (PCI Clinic)

งานการพยาบาลผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

38. ลดระยะเวลาเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือพิเศษเพื่อใช้ในผู้ป่วยที่ทำหัตถการหัวใจและหลอดเลือด
แบบเฉียบพลัน (Fast Track to team)

งานการพยาบาลผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

39. ศึกษาเปรียบเทียบข้อดีและข้อด้อย ในการเตรียมความพร้อมของผู้ป่วยแบบต้องค้างคืนและ
ไม่ค้างคืน สำหรับการตรวจทำหัตถการฉีดสีหลอดเลือดหัวใจเพื่อการวินิจฉัยและรักษาใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

งานการพยาบาลผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

40. นวัตกรรมจำกัดการเคลื่อนไหวของข้อมือหลังจากถอดสายนำหลอดเลือดบริเวณข้อมือออก
(Wrist lock)

งานการพยาบาลผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

41. สมุดพกประจำตัวผู้ป่วยขยายหลอดเลือดหัวใจและใส่ขดลวดค้ำยัน (Stent)

งานการพยาบาลผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

42. หยิบง่าย ใช้คล่อง ว่องไวในการตรวจเช็ค

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

กุมารเวชกรรม

43. นวัตกรรม เรื่อง Fabric Cover Oxygen Therapy

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

โรคหัวใจ

44. นวัตกรรม เรื่อง Heart Bleck Lock Heart

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

โรคหัวใจ

45. Complementary in Post PCI Patients

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

โรคหัวใจ

46. ambulate chair

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

อายุรกรรม

47. บริหารยาที่เป็น vesicant ทางหลอดเลือดดำส่วนปลายให้ปลอดภัย

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

อายุรกรรม

48. เคลื่อนย้ายได้ ไปกลับต้องปลอดภัย

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

อายุรกรรม

49. เก็บแขนปลอดภัยขณะผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
50. paper less (หน่วยงานไร้กระดาษ) งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
51. วงแหวนรองถังออกซิเจนสำรองกันการรั่วซึม งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี
52. การติดตามดูแลต่อเนื่องในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
กระดูกและข้อ

53. การลดความปวดของผู้ป่วยผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
กระดูกและข้อ

54. mint research ระยะเวลาที่ผู้ป่วยสามารถปัสสาวะได้เองหลังถอดสายสวนปัสสาวะ
ในการผู้ป่วยผ่าตัด TUR-P

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ชายพิเศษ

55. mint research ความสามารถในการดูแลตนเองได้ตามคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย
ที่ได้รับเคมีบำบัด

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ชายพิเศษ

56. mint research เรื่อง Lean กับการพัฒนารูปแบบการรับส่งเวรและเยี่ยมตรวจผู้ป่วย

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ชายพิเศษ

57. mini research เรื่องผลลัพธ์การจัดเก็บวัสดุ-เวชภัณฑ์สำรองคลังและการพัฒนาระบบงานธุรการ

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ชายพิเศษ

58. ใช้ตัวส่งสัญญาณ (Trigger tools) บริหารความเสี่ยงในคลินิก

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ชายสามัญ

59. Unit Cost โดยพยาบาลคุ้มค่าราคาทุน

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ชายสามัญ

60. พัฒนาระบบสื่อสารและลดความสูญเปล่า ในการรับส่งเวร (Lean Management) โดยใช้ SBAR

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
ชายสามัญ

61. mint research เรื่อง การให้ข้อมูลผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่รู้ตัวรู้เรื่อง ด้วยโปรแกรมสร้างเสริมพลัง
เพื่อป้องกันการได้รับออกซิเจนทาง Nasal Cannula (สายยางให้ออกซิเจนทางจมูก) ไม่มีประสิทธิภาพ

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิงพิเศษ

62. mint research เรื่อง ประสิทธิภาพโปรแกรมการออกกำลังกายหลังผ่าตัดเต้านม

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิงพิเศษ

63. mint research เรื่อง ผลการลุกเดินโดยเร็ว(Early ambulation) ในกลุ่มผู้ป่วยผ่าตัดอวัยวะในช่องท้อง
ที่ได้รับยาระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกาย

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิงพิเศษ

64. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีแผลเรื้อรังในบุคลากรทางการพยาบาล

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิงพิเศษ

65. โครงการศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการทำแผลโดยใช้ Conventional กับการใช้
Advanced wound Dressing ในผู้ป่วย DM foot

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิงพิเศษ

66. โครงการพัฒนารูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการผ่าตัด

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิงพิเศษ

67. ผลของโปรแกรม mind exercise ร่วมกับการส่งเสริมความรู้การปฏิบัติตนในผู้ป่วยหลังผ่าตัด

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
หญิงสามัญ

68. mini-research เรื่องผลการจัดการความปวดหลังผ่าตัดของทีมสุขภาพ ต่อระดับความรุนแรง
ของความปวดและความพึงพอใจของผู้ป่วยหลังผ่าตัด

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1

69. ปลอดภัยเมื่อปัสสาวะบนเตียง

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2

70. ภาพเพื่อการส่งต่อ

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2

71. วันเดียว...อันเดียว

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2

72. ติดตามภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยหลังการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

งานการพยาบาลผู้ป่วย

ส่องกล้องและหัตถการพิเศษ

73. กันกัดช่วยชีวิต (กล้อง)

งานการพยาบาลผู้ป่วย

ส่องกล้องและหัตถการพิเศษ

74. ชุดรัด Safety Patient

งานการพยาบาลผู้ป่วย

ส่องกล้องและหัตถการพิเศษ

75. การลดขั้นตอนการบริหารยาตามหลัก 6R ให้ปลอดภัย

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อายุรกรรมชายพิเศษ

76. นวัตกรรมการสอนผู้ป่วยเบาหวานฉีดยา Insulin

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อายุรกรรมชายพิเศษ

77. mini research เรื่องประสิทธิภาพการใช้น้ำยา chlorhexidine ในการลดการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อายุรกรรมหญิงพิเศษ

78. ER กับการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการแน่นหน้าอก งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
79. Lean กับการพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
80. โปรแกรมการให้ข้อมูลเตรียมพร้อมต่อความวิตกกังวลของผู้บาดเจ็บในหน่วยงานอุบัติเหต
ุและฉุกเฉิน
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
81. พัฒนารูปแบบการให้คำแนะนำในผู้บาดเจ็บที่ศีรษะไม่รุนแรงและญาติ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
82. TU Health Card กลุ่มงานเภสัชกรรม
83. จัดยาที่ใช้ มั่นใจทุกซอง กลุ่มงานเภสัชกรรม
84. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ รถเข็น Shopping งานจ่ายกลาง
85. โครงการจัดทำสิ่งประดิษฐ์ ลิ้นชักบรรเทาปวด งานจ่ายกลาง
86. การพัฒนาไข่ขาวแปรรูปในผู้ป่วย งานโภชนาการ
87. การดัดแปลงอาหารที่เหลือจากการจัดเสิร์ฟให้ผู้ป่วย งานโภชนาการ
88. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วยใน งานเวชระเบียนและสถิติ
89. โครงการพัฒนาระบบการให้รหัสโรค งานเวชระเบียนและสถิติ
90. โครงการลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ระบบ Online ทาง Internet งานเวชระเบียนและสถิติ
91. โครงการติดตามเวชระเบียนผู้ป่วย ที่แพทย์ยืมและไม่คืนตามกำหนดเวลา งานเวชระเบียนและสถิติ
92. พัฒนาศักยภาพจิตอาสาเพื่อจัดบริการแก่ผู้พิการและผู้สูงอายุ ร่วมกับจิตอาสาผู้สูงอายุ งานสังคมสงเคราะห์
93. โครงการพัฒนารูปแบบการตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยในเชิงรุก งานประกันสุขภาพ
 
 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrome