โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปีงบประมาณ 2555

 

 

โครงการพัฒนาคุณภาพฯ เรื่อง
หน่วยงาน
1. mini research การศึกษาภาพลักษณ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ งานประชาสัมพันธ์
2. พัฒนากระบวนการเร่งรัดหนี้สิน งานการเงิน
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในสิทธิข้าราชการผู้ป่วยใน งานการเงิน
4. การสะท้อนกลับและการประเมินผลต้นทุนของหน่วยงานของ
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ 2556

หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณ

และวิจัยสถาบัน

5. คลินิกสร้างสรรค์สุข สาขาจิตเวช
6. แผ่นพับเสริมความรู้ สาขาจิตเวช
7. พัฒนาระบบวัยรุ่นตั้งครรภ์แบบองค์รวม (ส่วนจิตเวช) สาขาจิตเวช
8. การติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยที่มีการค่าการทำงานไตบกพร่อง งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
9. ร่วมใจขจัด Medication errors งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
10. Medication Reconciliation ใน Antiplatelet Intervention งานบริบาลเภสัชกรรม
11. เสริมสร้างภาพลักษณ์ TU Health Corner งานเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
12. การรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็ง แบบผู้ป่วยนอก งานผลิตยา
13. การส่งเสริมคุณภาพการนอนหลับและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับของผู้ป่วย
ที่ได้รับบาดเจ็บ หอผู้ป่วยศัลยกรรมอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1
งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1
14. ผลการนำ clinical tracer มาใช้ในการตามรอยผู้ป่วย head injury งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1
15. Show me your hand please งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1
16. เพิ่มประสิทธิภาพการคิดค่าหัตถการเพื่อลดความสูญเปล่า งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1
17.โครงการพัฒนารูปแบบการเยี่ยมผู้ป่วยผ่าตัดนรีเวชกรรมด้วยสื่อมัลติมีเดีย งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
18. Mini research "แนวทางดี ปฏิบัติเลิศ ไม่เกิดสายสวนอุดตัน"

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

กุมารเวชกรรม

19. Cross Check ลด Med. Error

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

กุมารเวชกรรม

20. นวัตกรรม IV. Alarm

งานการพยาบาลผู้ป่วย

นรีเวชกรรม ธท 1

21. นวัตกรรม ไม้เท้านำทาง งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ
22. นวัตกรรม Spray for eyes dry งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ
23. Mini research เรื่อง ผลของการป้องกันและบรรเทาอาการเยื่อบุช่องปากอักเสบ
ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดและความพึงพอใจของผู้ป่วย

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

หญิงพิเศษ

24. Mini research เรื่อง การศึกษาการจัดการความปวดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่ช่องท้อง

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

หญิงพิเศษ

25. reuse for IC.

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

หญิงสามัญ

26. Mini research เรื่อง ผลของแนวทางการปฏิบัติ การให้ยาเคมีบำบัดสูตร Taxol

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

หญิงพิเศษ

27. พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการ screening ROP

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ทารกแรกเกิด

28. สัญลักษณ์บอกการเปิดออกซิเจน

งานการพยาบาลผู้ป่วยก่อน

และหลังผ่าตัด

29. Mini-reseach ผลการศึกษาเปรียบเทียบการใช้นวัตกรรม "Bean bed prevent bedsore"
และ "thread bed prevent bedsore" เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

30. อุ่นมืออุ่นใจ

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ศัลยกรรมหัวใจและทรวงอก

31. mini-research เรื่อง "การศึกษาจำนวนผู้ใช้บริการที่มีภาวะอ้วน และมีกลุ่มอาการถุงน้ำรังไข่
หลายใบที่มารับบริการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ

งานการพยาบาลหัตถการพิเศษ

ทางสูตินรีเวชกรรม

32. สื่อการให้ความรู้เกี่ยวกับการเจาะน้ำคร่ำ เรื่อง "เจาะน้ำคร่ำไม่น่ากลัวอย่างที่คิด"

งานการพยาบาลหัตถการพิเศษ

ทางสูตินรีเวชกรรม

33. ติดตามเด็กหลอดแก้ว "How are you child"

งานการพยาบาลหัตถการพิเศษ

ทางสูตินรีเวชกรรม

34. การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

งานการพยาบาลผู้ป่วย

นรีเวชกรรม ธท 1

35. ผลการให้ข้อมูลด้วยสื่อวีดีทัศน์ต่อความวิตกกังวลของครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่ตรวจสวนหัวใจ
และหลอดเลือด โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

งานการพยาบาลผู้ป่วย

โรคหัวใจและหลอดเลือด

36. โครงการเสริมสร้างคุณภาพระบบสำรองวัสดุและเวชภัณฑ์ หน่วยการพยาบาลระยะสั้น
37. บำบัดด้วยกลิ่น (Aromatherapy) หน่วยการพยาบาลระยะสั้น
38. Discharge Planning Package

งานการพยาบลผู้ป่วยโรคหัวใจ

/APN โรคหัวใจ

39. โครงการพัฒนาระบบบันทึกทางการพยาบาล (The Development Nursing Record Project)

งานการพยาบลผู้ป่วยโรคหัวใจ

/APN โรคหัวใจ

40. นวัตกรรมผ้าคลุมเพิ่มความปลอดภัยของทารกตัวเหลืองที่ได้รับการส่องไฟ (Patient Safety)

งานการพยาบาลผู้ป่วย

กุมารเวชกรรมสามัญ

42. Kangaroo care

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ทารกแรกเกิด

43. ปลอดภัย อุ่นใจ กับบริการ EMS งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
44. Five start fast stop (หยุดหอบได้ใน 5 นาที) งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
45. การศึกษาอุบัติการณ์ผู้ป่วย Revisit ภายใน 48 ชั่วโมง ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (mini research)
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
46. E-learning ศัลยกรรมชายพิเศษ

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ชายพิเศษ

47. Mini research เรื่อง ศึกษารูปแบบ Care map การให้ยาผู้ป่วยมะเร็งลำไส้

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ชายพิเศษ

48. Lean ในกระบวนการเอกสารรับผู้ป่วยใหม่

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ชายพิเศษ

49. ร่วมใจป้องกันภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดช่องท้อง

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ชายพิเศษ

50. การเพิ่มอัตราครองเตียง

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ชายพิเศษ

51. โครงการพนักงานช่วยการพยาบาลรวมใจ พัฒนาระบบธุรการ IPD

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

ชายพิเศษ

52. บูรณาการ การดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดช่องท้อง

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

หญิงสามัญ

53. นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ TRAY ฉีดยา (SEFETY'S TRAY)

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

หญิงสามัญ

54. การเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างการส่งเวรโดยใช้ SBAR

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

หญิงสามัญ

55. การประยุกต์ใช้เครื่อง metronome ร่วมกับการพัฒนาการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

หญิงสามัญ

56. พัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อฟื้นฟูการกลืนในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและคอหลังผ่าตัด

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2

57. โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ได้รับการผ่าตัด

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2

58. สื่อสารสื่อใจ

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 2

59. การเพิ่มความสามารถในการดูแลตนเองในผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

กระดูกและข้อ

60. การให้ความรู้ผู้ป่วยผ่าตัดส่องกล้องทางออร์โธปิดิกส์และญาติเพื่อลดความวิตกกังวล

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

กระดูกและข้อ

61. การลดระยะเวลาการจำหน่ายผู้ป่วยผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

กระดูกและข้อ

62. mini research ท้องผูกลดได้ง่ายๆ

งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม

กระดูกและข้อ

63. โครงการป้องกันการเกิด Thrombophlebitis

งานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ

ยูงทอง 2

64. การศึกษาผลของการใช้เครื่องควบคุมการปั๊มหัวใจและการให้ยากระตุ้นหัวใจขณะช่วยชีวิต

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

โรคหัวใจ

65. โครงการนวัตกรรมเรื่อง Prevent foot drop

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

โรคหัวใจ

66. O2 plug

งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

ชายพิเศษ

67. นวตกรรม สายสร้อยคล้องท่อ

งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

ชายพิเศษ

68. sepsis no shock

งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

ชายพิเศษ

69. นวตกรรม ป้ายเตือนอันตราย

งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม

ชายพิเศษ

70. เชือกผูกท่อช่วยหายใจป้องกันแผลกดทับ

งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

อายุรกรรม

71. โครงการ Premium package หอผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 1
72. mini research การใช้สมาธิบำบัดลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก
หรือเปลี่ยนข้อเข่าเทียม
หอผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 1
73. โปรแกรม E - equipment DATA (EED) หอผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 1
74. โครงการแก้ไขปัญหาหัวนมสั้น หอผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 1
75. การสอนจัดยาก่อนกลับบ้าน หอผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 1
76. โดนัทประคบเต้านม หอผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 1
77. รู้เท่าทัน..(ก่อน) ความจำเสื่อม งานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
78. นวัตกรรมผ้า safe violence and soft งานการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวช
79. โครงการป้องกันภาวะปอดอักเสบในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อายุรกรรม ธท 1

80. Stroke Spa (ผ่อนคลายสบายอารมณ์)

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อายุรกรรม ธท 1

81. Evidence base pratice of early warning sign for IICP

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อายุรกรรม ธท 1

82. Stroke Exercise

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อายุรกรรม ธท 1

83. บัตรคิวความรู้ BPH

งานการพยาบาลตรวจโรค

ศัลยกรรม

84. คู่มือ Cath Care

งานการพยาบาลตรวจโรค

ศัลยกรรม

85. พยาบาลเฉย เฉลยขั้นตอนการตรวจ

งานการพยาบาลตรวจโรค

ศัลยกรรม

86. mini research ผลของการเพิ่มจุดบริการให้ความรู้ ก่อนและหลังผ่าตัดต้อกระจก
ต่อความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดต้อกระจก
งานการพยาบาลตรวจโรค จักษุ
87. พัฒนาระบบการให้บริการด้วยระบบบัตรคิวอัตโนมัติ งานการพยาบาลตรวจโรค จักษุ
88. อุปกรณ์ป้องกันจากการตัดเฝือก

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

89. แนวทางให้ความรู้สู่ประชาชนป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

90. Mini research การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยใส่เฝือก

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

91. One Stop Service ผู้ป่วยที่ทำหัตถการ ในงานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรมกระดูกและข้อ /เวชศาสตร์ฟื้นฟู

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

92. mini research ผลของโปรแกรมการให้ความรู้การดูแลตนเองของผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่าง

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

93. PEDERTRIC CLUBFOOT MORNITERING

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

94. splint box

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

95. ผ้าห่อน้องกันเฝือก

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

96. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ MODERN QUEUE

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

97. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ "พร้อมทุกอย่างลดระยะเวลารอคอย"

งานการพยาบาลตรวจโรคศัลยกรรม

กระดูกและข้อ/เวชศาสตร์ฟื้นฟู

98. โครงการปลอดภัยในการเปลี่ยนท่อเจาะคอ งานการพยาบาลตรวจโรค หู คอ จมูก
99. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลตนเองของผู้รับบริการ งานการพยาบาลตรวจโรค หู คอ จมูก
100. การให้ข้อมูลผู้ป่วยก่อนทำหัตถพิเศษการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองด้วยคอมพิวเตอร์
และการทรงตัวระบบประสาท
งานการพยาบาลตรวจโรค หู คอ จมูก
101. จัด ZONE ผู้ป่วย...ช่วยลดภาวะวิกฤต

งานการพยาบาลตรวจโรค

อายุรกรรม

102. ตรวจทันท่วงที ไม่มีภาวะแทรกซ้อน

งานการพยาบาลตรวจโรค

อายุรกรรม

103. ติดต่อได้..ไม่มาเก้อ ปี 2

งานการพยาบาลตรวจโรค

อายุรกรรม

104. สุขภาพดี...10 นาทีก็ทำได้

งานการพยาบาลตรวจโรค

อายุรกรรม

105. ถูกเบอร์ ถูกคน ถูกใจ

งานการพยาบาลตรวจโรค

อายุรกรรม

106. IPD ไม่มีปัญหา

งานการพยาบาลตรวจโรค

อายุรกรรม

107. ติดคิวบอกไว้ อุ่นใจผู้รับบริการ

งานการพยาบาลตรวจโรค

อายุรกรรม

108. การพัฒนาระบบ การดูแลวัยรุ่นตั้งครรภ์ แบบองค์รวม (ในประเด็นสุขภาพมารดา)

งานการพยาบาลตรวจโรค

สูติ-นรีเวชกรรม

109. Lean ระบบงานโดยใช้ป้ายสี

งานการพยาบาลตรวจโรค

สูติ-นรีเวชกรรม

110. การเตรียมความพร้อมก่อนผ่าตัดนรีเวชกรรม

งานการพยาบาลตรวจโรค

สูติ-นรีเวชกรรม

111. ปลอกหุ้มอบอุ่นใจ

งานการพยาบาลตรวจโรค

สูติ-นรีเวชกรรม

112. จับให้ได้ไล่ให้ทันด้วย care map หน่วยตรวจโรคปลอดเชื้อ
113. LEAN MANAGEMENT'S OPD สาขาการพยาบาลผู้ป่วยนอก
114. TEAM BUDDY FOR FRASHY สาขาการพยาบาลผู้ป่วยนอก
115. คู่มือปฏิบัติงาน : การทำงานอย่างมืออาชีพ สาขาการพยาบาลผู้ป่วยนอก
116. พัฒนาระบบงานการจัดเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ นวัตกรรม "In&Out Box" ปลดล็อค Expire

งานการพยาบาลตรวจโรค

กุมารเวชกรรม

117. mini research ผลของการเก็บรักษาอุณหภูมิวัคซีนโดยใช้นวัตกรรม "Carrier Box"

งานการพยาบาลตรวจโรค

กุมารเวชกรรม

118. Smart Q Smart Service

งานการพยาบาลตรวจโรค

กุมารเวชกรรม

119. พิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยด้วยการเรียกคิว

งานการพยาบาลตรวจโรค

เวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัว

120. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกแบบไร้รอยต่อ

งานการพยาบาลตรวจโรค

เวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัว

121. Mini Research ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยโดยครอบครัวต่อความเครียดในการดูแล
ของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

งานการพยาบาลตรวจโรค

เวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัว

122. Mini Research ผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษา
ด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภท คลินิกสุขภาพจิต โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

งานการพยาบาลตรวจโรค

เวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัว

123. พัฒนาระบบบริการโดยผู้ใช้บริการไม่ต้องถือแฟ้ม

งานการพยาบาลตรวจโรค

เวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัว

124. ลดข้อร้องเรียนเพิ่มความประทับใจด้วย PR-GP

งานการพยาบาลตรวจโรค

เวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัว

125. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจำหน่ายผู้ป่วย

งานการพยาบาลตรวจโรค

เวชศาสตร์ทั่วไปและครอบครัว

126. โครงการคลิปเล็ก เด็ดสุด ลด Expired งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
127. นวัตกรรม ผ้ายืดยึดเข็มหนูน้อย

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรมพิเศษ

128. Breastfeeding box

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรมพิเศษ

129. ประสิทธิภาพในการให้ยารับประทานแก่เด็ก

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรมพิเศษ

130. ไร้กังวล ถูกคน ถูกชื่อ

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรมพิเศษ

131. รับยาถูกต้อง บริการฉับไว ใส่ใจดูแล และ ตรวจสอบ ยาผู้ป่วยประจำวันและยากลับบ้าน

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรมพิเศษ

132. ลดความกลัวในผู้ป่วยทำหัตถการเจาะหลังโดยการใช้การ์ตูน Anaimation

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรมพิเศษ

133. รัดให้เป็นเห็นเส้นเลือดได้ชัด

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรมพิเศษ

134. นวัตกรรมการจัดการความปวดในผู้ป่วยเด็ก (pain box)

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรมพิเศษ

135. mini research ผลการให้นมอย่างเพียงพอต่อการฟื้นหายของผู้ป่วยทารกตัวเหลือง

งานการพยาบาลผู้ป่วยกุมาร

เวชกรรมพิเศษ

136. นวัตกรรมผ้าห่มอุ่นสบาย

งานการพยาบาลผู้ป่วย

ทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤต

137. mini research เรื่อง ผลของการ Empowerment ผู้ป่วยและญาติในการดูแลทวารเทียมด้วยตนเอง

งานการพยาบาลผู้ป่วย

ศัลยกรรมหญิงพิเศษ

138. R2R เรื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการใช้วาสลีนในการป้องกันการเกิดแผล Incontinence associated dermatitis (IAD)

งานการพยาบาลผู้ป่วย

ศัลยกรรมหญิงพิเศษ

139. mini research ผลการใช้ ADULT EARLY WARNING SCORING SYSTEM ของหน่วยงาน

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อายุรกรรมหญิงพิเศษ

140. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อ

งานการพยาบาลผู้ป่วย

อายุรกรรมหญิงพิเศษ

141. โครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ป่วยโรคอุดกั้นเรื้อรังแบบครบวงจร งานกายภาพบำบัด
142. โครงการนวัตกรรมเครื่องวัดองศาไหล่ด้วยตนเอง งานกายภาพบำบัด
143. โครงการให้ความรู้ผู้ป่วยระบบออร์โธปิดิกส์แบบกลุ่ม งานกายภาพบำบัด
144. โครงการเพิ่มสมรรถภาพการทำงานของปอดหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
(Coronary artery bypass surgery,CABG) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
งานกายภาพบำบัด
145. ปาฏิหาริย์แห่งรักกับกายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง งานกายภาพบำบัด
146. โครงการประดิษฐ์อุปกรณ์ราวเกาะเพื่อฝึกพัฒนาการในเด็กพิการทางสมอง งานกายภาพบำบัด
147. โครงการ "ใบนำทางเข้าหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก" งานเวชระเบียนและสถิติ
148. Lean ระบบลงทะเบียนรับบริการเวชระเบียนผู้ป่วยนอก งานเวชระเบียนและสถิติ
149. ยืมเวชระเบียน online (สำหรับแพทย์) งานเวชระเบียนและสถิติ
150. โครงการพัฒนาระบบการให้รหัสโรค (ต่อเนื่อง) งานเวชระเบียนและสถิติ
151. เพิ่มสัดส่วนการบันทึกรหัสโรคและหัตถการของผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทองนอกสังกัดเข้า
ระบบสารสนเทศ
งานเวชระเบียนและสถิติ
152. การนำน้ำนมถั่วเหลืองมาทดแทนกะทิในอาหาร งานโภชนาการ
153. การนำกากถั่วเหลืองมาทำเป็นอาหารว่างสำหรับผู้ป่วย งานโภชนาการ
154. mini-research เรื่อง ผลของการบริหารจัดการแบบลีนในผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ พรบ.คุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถด้วยวิธีมีการส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กลุ่มงานสนับสนุน
155. พัฒนาแนวทางการเยียวยาสังคมระยะยาวสำหรับผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ
ของหอผู้ป่วยศัลยกรรม อุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 และ 2
งานสังคมสงเคราะห์
156. ติดตามและพัฒนาแนวทางการจำหน่ายแรงงานข้ามชาติที่ไม่ขึ้นทะเบียน งานสังคมสงเคราะห์
157. เสริมสร้างภาพลักษณ์ ศูนย์ตรวจสุขภาพธรรมศาสตร์ TU Health Check up Center หน่วยการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
158. พัฒนาระบบฐานข้อมูลออนไลน์โครงการพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัย
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณ

และวิจัยสถาบัน

159. โครงการ Smart Label งานทะเบียนและคลังพัสดุ
160. โครงการ Process Lead Time Reduction by Lean งานทะเบียนและคลังพัสดุ
161. โครงการศูนย์ข้อมูลกลางเวชภัณฑ์ Medical Supplies Data Center (MSDC) งานทะเบียนและคลังพัสดุ
162. การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ Consignment งานจัดหาพัสดุ
163. พัฒนาระบบการกระจายยาแบบยูนิตโด๊สสำหรับผู้ป่วยใน งานเภสัชกรรมผู้ป่วยใน
 
 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrome