แบบเอกสารเสนอ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางานของ รพ.ธ.
- แบบฟอร์ม ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชุดที่ 3
- แบบฟอร์มที่ 1 แบบเสนอโครงการ (Proposal)
- แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานความก้าวหน้า
- แบบฟอร์มที่ 3 แบบขยายระยะเวลาการวิจัย
- แบบฟอร์มที่ 4 แบบเอกสารรูปเล่มรายงานวิจัย
- แบบฟอร์มที่ 5 บันทึกข้อความนำส่งรายงานวิจัย
- แบบฟอร์มที่ 6 แบบประเมินรายงานวิจัย
- แบบฟอร์มที่ 7 ใบสำคัญรับเงิน(โครงการวิจัย)
 
แบบเอกสารเสนอ โครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน
- แบบสรุปรายงานผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพ
- ใบสำคัญรับเงิน "โครงการพัฒนาคุณภาพ"
 
งบประมาณครุภัณฑ์ฯ
  - ประกาศการเสนอขอตั้งงบประมาณ งบลงทุน และอัตราใหม่ ประงบประมาณ 2560 กำหนดส่งไม่เกินวันที่ 29 กันยายน 2560
 
 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrome