โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปีงบประมาณ 2555

 

โครงการวิจัย เรื่อง
ผู้วิจัย
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้บาดเจ็บจากการขับขี่
จักรยานยนต์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นาวสาวบุบผา ลาภทวี
2. ประสิทธิผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองต่อภาวะหายใจลำบากการกลับเข้ารับ
การรักษาซ้ำด้วยอาการกำเริบและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
นางสาวลัดดาวัลย์ ฤทธิ์กล้า
3. การศึกษาผลของการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมที่มีต่อความเครียดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นางสาวนิศาชล ชมเชย
4. การศึกษาอุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ในระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ2553. ถึง กันยายน พ.ศ.2554
นางสาวนภาพร ชูนาม
นางสาวปิณฑกานต์ อุไรวัฒนา
นางสาวสิริรัตน์ แสงจันทร์
5. ประสิทธิผลการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นางภัทรา ทวีทรัพย์
นางวัชรี เจนเจริญรัตน์
6. เครื่องมือประเมินความสามารถทางการประกอบกิจกรรมการดำเนินชีวิตของเด็ก นายภูทัย จิตตรง
7. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานวิจัยของบุคลากรสายสนับสนุนของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวนพวรรณ รื่นแสง
8. เปรียบเทียบพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวในเด็กสมองพิการระหว่างให้การรักษาทาง
กายภาพบำบัด โดยรับการกระตุ้นพัฒนาการที่โณงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
และการให้โปรแกรมการกระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน
นางดุษฎี เข็มเพ็ชร
9. การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมพยาบาลสำหรับผู้ช่วยพยาบาล
โดยการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
นางเติมทรัพย์ จั่นเพชร
10. ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในการจัดการความปวดเฉียบพลัน
ในทารกแรกเกิดต่อความรู้ การปฏิบัติของพยาบาลและประสิทธิผลในการจัดการความปวดใน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาววัชรินทร์ โปธาเมือง
11. การจัดการกับภาวะท้องอืดของผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกและหรือรังไข่ออกทางหน้าท้อง นางมัณฑนา ปรีเลิศ
12. ภาวะซึมเศร้าและความรู้สึกเป็นภาระในผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กออทิสติกที่มารับการรักษาที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
พญ.ติรยา เลิศหัตถศิลป์
13. การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความชุกของการถูกเข็มทิ่มตำหรือของมีคมบาด
ในบุคลกรทางการพยาบาล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสุพรรณ์ ว่องรักษ์สัตว์
14. การศึกษาอุบัติการณืกลุ่มอาการดาวน์ของทารกในครรภ์ที่ได้รับการตรวจวินิจฉัย
ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างที่ 2549-2555
นางสาวภิญญารัตน์ อัสดงพงพนา
15. การศึกษาผลของกระบวนการดูแลแผลในการส่งเสริมการหายของแผล
การลดความเสี่ยงในการเกิดเเผลใหม ่และความพึงพอใจของผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ
นางสาวขวัญจิตร ปุ่นโพธิ์
ผศ.จิณพิชญ์ชา มะมม
16. ผลการพัฒนาการของตัวอ่อนจากไข่ที่เจริญไม่เต็มที่ที่เลี้ยงร่วมกับเซลล์พี่เลี้ยง
และไข่ที่ไม่เลี้ยงร่วมกับเซลล์พี่เลี้ยงในน้ำยาเลี้ยงไข่อ่อน
นางสาวนันทนา ก๋ำนารายณ์
17. การวิเคราะห์ต้นทุนบริการทางบัญชี และต้นทุนบริการทางเศรษฐศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นางสาวกชพร ลาภสุวรรณสกุล
นางสาวดามพวรรณ คูณค้ำ
18. อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการส่องกล้องทางเดินน้ำดีและตับอ่อน
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวรัตนา แสงจันทร์
19. ความรู้สึกภักดีและความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ นางสาวดามพวรรณ คูณค้ำ นางสาวเบญจมาศ เป็นบุญ
 
 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrome