โครงการวิจัยเพื่อพัฒนางาน ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ปีงบประมาณ 2556

 

โครงการวิจัย เรื่อง
ผู้วิจัย
1. ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะปานกลางถึงรุนแรงที่เข้ารับ
การรักษาตัวในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวบุบผา ลาภทวี
2. ปัจจัยทำนายการเลิกสูบบุหรี่ของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวประภาพร ดองโพธิ์
3. ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวพิชามญชุ์ ค้าแพรดี
นายอิทธิพงฒ์ ศรีธรรมวรรณกุล
4. ผลของการทำ Laser Assisted Hatching ในตัวอ่อนที่ผ่านการแช่เเข็งต่ออัตราการฝังตัว
และการตังครรภ์ในสตรีที่เข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยาก หน่วยผู้มีบุตรยาก
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวกาญจนรัตน์ โพธิ์ศรี
5. การศึกษาเปรียบเทียบการแช่เเข็งอสุจิแบบเนื้อแก้วโดยเทคนิค Solid Surface Vitrification
และการแช่เหนือไอไนโตรเจน (Vapor Freezing)
นางสาวจิรัฐติกาล ไชยา
6. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความวิตกกังวลและความต้องการข้อมูลของผู้ป่วย
ก่อนได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสายสวาท ปาจินะ
7. การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาความร่วมมือการใช้ยา และความพึงพอใจ
ของผู้ดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหืดในการบริหารยา pMDIs ร่วมกับ Spacer ระหว่างชนิด TU Spacer
กับ AeroChamber
นางสาวปิยรัตน์ ปรีดียานนท์
รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
8. ผลของดนตรีที่ชอบต่อความปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมดลูกที่ห้องพักฟื้น
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางเอมอร เอียมสำอง
9. การใช้ห้องเตรียมผู้ป่วย (Induction room) เพื่อลกระยะเวลาในการเริ่มกระบวนการทางวิสัญญี นางอภิรดา ทองคุ้ม
10. ผลการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความวิตกกังวลของผู้ป่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร
ส่วนต้นและส่วนปลายในระยะก่อนส่องกล้องโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสจี ศักดิ์โสภิษฐ์
11. ประสิทธิภาพของการฝึกกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติกในรูปแบบกลุ่ม
โดยทีมสหวิชาชีพ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาวจรรยารักษ์ ศรีสงเปลือย
12. การพัฒนาแบบบันทึกวิสัญญี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นางรุ่งใจ รณธีร์
นางสาวนภาพร ชูนาม
13. การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการให้บริการศูนย์หัวใจธรรมศาสตร์
ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
นางสาววรวรรณ สโมสนสุข
นางสาวดามพวรรณ คูณค้ำ
นางสาวนฤมล กาญจนลักษณ์
14. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาทารกป่วย
ในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดกึ่งวิกฤติ
นางจิดาภา พิกุลงาม
อ.พัชรพร แก้ววิมล
 
 
หน่วยวิเคราะห์แผนงบประมาณและวิจัยสถาบัน
95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร 02-926-9451, 0-2926-9296
เว็ปไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนบราวเซอร์ Google Chrome