THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[ผลการสอบข้อเขียน]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
198
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนข้อเขียน) ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ และตำแหน่งนักวิชาการโภชนาการ
2017-11-17 16:12:32
191
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
2017-11-14 12:07:53
190
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ (ส่วนข้อเขียนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
2017-11-14 12:03:22
187
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนวิชาทักษะคอมพิวเตอร์) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (เจ้าหน้าที่ธุรการ)
2017-11-07 15:41:56
186
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนวิชาทักษะคอมพิวเตอร์) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (พนักงานธุรการ)
2017-11-07 15:38:42
185
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล (ส่วนข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง) จำนวน 2 ตำแหน่ง
2017-11-06 16:10:46
180
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ (ส่วนข้อเขียนวิชา Aptitude Test)
2017-11-01 10:04:56
179
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ (ส่วนข้อเขียนวิชา Aptitude Test)
2017-11-01 10:02:28
178
ผลการทดสอบความรู้ ความถนัด (Aptitude Test) สอบวันที่ 25 ตุลาคม 2560
2017-11-01 10:00:40