THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced JobsTUH System

[ผลการสอบสัมภาษณ์]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
762
ผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง แพทย์ (เฉพาะทาง) สาขากุมารเวชกรรม
2019-01-17 09:38:20
759
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ และพนักงานช่วยการพยาบาล
2019-01-15 07:26:42
758
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
2019-01-15 07:23:01
757
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำ งานคลังยา (ส่วนวิชาความรู้เฉพาะตำแหน่ง)
2019-01-11 09:22:09
756
ผลการคัดเลือกพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำ งานทะเบียนและคลังพัสดุ
2019-01-11 09:21:33
753
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง นักอาชีวอนามัย
2019-01-10 13:08:11
751
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการโภชนาการ และนักวิทยาศาตร์
2019-01-10 07:32:10