THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกวดราคา/ TOR]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
437
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตสำเร็จรุปแบบ 4 ถุง ขนาดบรรจุ 450 ซีซี จำนวน 10,000 ถุง
2019-09-18 17:16:30
436
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหมู่เลือดและชุดน้ำยาตรวจการเข้ากันได้ของเลือด จำนวน 5 รายการ ประกาศร่าง ณ วันที่ 18 กันยายน 2562
2019-09-18 17:12:22
435
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น โดยใช้เครื่องแยกส่วนประกอบของโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน 500 ชุด
2019-09-18 17:07:41
434
ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียวในห้องผ่าตัด จำนวน 6 รายการ
2019-09-17 09:04:31
433
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการบริหารจัดการหอพักบุคลากรโรงพยาบาล ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-16 18:21:09
432
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
2019-09-16 18:19:57
431
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-16 18:18:29
430
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน
2019-09-16 18:16:36
429
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตราย ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-16 18:15:20
428
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเก็บเกล็ดโลหิต (Double Dose) จำนวน ๒,๒๐๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-16 16:01:53
427
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-15 11:22:01
426
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
2019-09-09 10:38:00
425
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนน้ำพุโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2019-09-08 14:57:12
424
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ ชั้น 2 อาคม.ร.ว.สุวพรรณ์ สนิทวงศ์ จำนวน 1 งาน
2019-09-08 12:28:25
423
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้นและพิเศษเคมีบำบัด ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน
2019-09-08 12:11:51
422
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารรับบริจาค พลังใจ จำนวน 1 งาน
2019-09-08 12:07:30
421
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึกจำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-09-05 18:28:09
420
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-08-30 16:19:21
419
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ,งานส่งเสริมสุขภาพ,งานพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน
2019-08-27 16:00:10
417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมสามัญ 1,2 และงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมพิเศษจำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2019-08-22 17:06:12
416
แผนและประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ช่วยในการหัดเดิน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-21 14:38:08
415
ประกวดราคาจ้างเหมาการบริหารจัดการหอพักบุคลากรโรงพยาบาล ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-21 00:56:09
414
ประกวดราคาซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ ml. จำนวน ๑๙๘,๔68 ขวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-21 00:55:11
413
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
2019-08-20 21:59:53
411
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
2019-08-20 21:08:57
410
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-20 16:53:07
409
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ สีเหลือง จำนวน 29 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-08-20 16:46:29
408
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์เฉพาะสิทธิ์ ประจำปี 2563
2019-08-19 15:03:30
406
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
2019-07-31 16:03:30
404
ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-30 17:40:42
403
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-30 17:39:43
402
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-30 17:38:40
401
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-07-30 17:37:14
398
ประกาศแผนการจัดซื้อ ประจำปี 2563 ณ วันที่ 22 ก.ค 2562
2019-07-22 18:33:46
397
ประกาศแผนการจัดซื้อประจำปี 2563 ณ 19 ก.ค 2562
2019-07-22 18:32:52
389
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
2019-07-09 15:44:19
388
ประกาศแผนประจำปี 2563
2019-07-03 17:31:38
386
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ
2019-07-01 15:30:30
377
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
2019-05-02 13:56:47
375
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๓,๖๐๐ เทสต์
2019-04-30 21:15:47
370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องล้าง ชั้น ๓ อาคารกิตติวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-29 21:10:24
369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเจาะเลือดงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-29 21:08:02
367
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัด Osmotic Pressure สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 25,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-29 19:41:46
366
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเคมีซักฟอก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-25 21:28:40
346
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
2019-04-02 18:04:48
341
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเจาะเลือดงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-03-19 17:00:40
340
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและห้องล้าง ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-19 16:58:51
335
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Drug eluting stent) บนโพลิเมอร์ชนิดถาวร เพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-07 18:16:32
333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุยา จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-05 13:29:59
331
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
2019-02-28 18:11:47
330
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านระดับสารเคมี ฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-27 21:59:00
328
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2019-02-21 20:04:23
327
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2019-02-21 19:57:50
323
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2019-02-11 15:14:55
314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-01 12:55:39
310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-25 19:01:06
304
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2)
2019-01-24 10:20:39
303
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-24 09:53:06
296
ประกาศเผยแพร่ TOR จัดซื้อวัสดุอาหาร หมวด ซ. ประเภทอาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-16 13:35:17
295
ประกาศเผยแพร่ TOR จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2)
2019-01-16 13:32:19
294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ปฏิรูปและพัฒนาองค์กรแห่งอนาคต (Transformation center) ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน
2019-01-10 17:47:51
292
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
2019-01-07 10:50:15
288
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำเพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ตีบตันชนิดซับซ้อน โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของ Platinum จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-02 14:23:13
287
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดซับซ้อน โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุประเภทโลหะผสม (Alloy) จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-02 14:20:22
279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงด้านหน้าบริเวณ มรว.สุวพรรณ์-หน้าวงเวียน จำนวน 1 งาน
2018-12-13 19:13:31
262
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรมงานบูรณะและอื่นๆ จํานวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-26 17:42:32
254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2018-11-21 17:44:30
253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไม่ค้างคืน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-21 17:42:17
247
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจระดับยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-20 11:33:22
235
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านระดับสารเคมี ฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-09 18:36:45
231
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-07 15:32:38
230
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาภูมิต้านทาน (IgE/IgG/IgM) ต่อสารภูมิแพ้ในเลือด แบบอัตโนมัติ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-07 15:31:27
229
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส (Viral load) จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-07 15:30:19
228
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-11-07 09:28:30
222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับ Reticulocyte และสารน้ำในร่างกาย (Body fluid) ในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-01 16:30:51
215
ประกาศ ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดและสายลวดนำสายสวน จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-29 10:06:13
208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสามัญ ชั้น 9 อาคารดุลโสภาคย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2018-10-21 11:56:21
207
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2018-10-17 16:01:27
203
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือด สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๔,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-16 17:16:38
202
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและระดับยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-16 17:13:50
197
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-09 12:15:47
185
ร่าง TOR ชุดน้ำยาตรวจหาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือด สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๔,๐๐๐ เทสต์
2018-10-03 09:48:44
184
ร่าง TOR ชุดน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและระดับยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน 20 รายการ
2018-10-03 09:46:11
182
ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส (Viral load) จํานวน 3 รายการ
2018-10-02 16:40:15
181
ร่าง TOR ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จํานวน 3 รายการ
2018-10-02 16:38:48
177
ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านระดับสารเคมี ฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน 31 รายการ
2018-10-02 15:47:51
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บเอกสารชั้นใต้ดิน อาคารกิตติวัฒนา จำนวน 1 งาน
2018-09-25 17:27:38
164
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-25 17:13:34
159
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับ Reticulocyte และสารน้ำในร่างกาย (Body fluid) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-19 19:47:07
158
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา แบบกึ่งอัตโนมัติ จํานวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-19 19:46:05
157
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมี และชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน ๕๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-19 19:44:22
156
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2562
2018-09-19 10:33:45
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องผ่าตัดอัจฉริยะ (Thammasat intelligence operating room TUiOR) ชั้น ๒ อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ ๓ ส่วนที่ ๑ จำนวน ๖ ห้อง มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 รายการ โดยว
2018-09-12 18:33:32
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับประทานอาหารเจ้าหน้าที่
2018-09-11 16:19:45
119
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไม่ค้างคืนจำนวน 1 งาน
2018-09-04 10:44:19
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง ๓ ชั้น ๗ อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-03 17:18:20
110
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-24 10:50:01
98
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน ๒๘,๐๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
2018-08-15 15:30:20
97
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น 8 อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:28:48
96
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ่ายการแพทย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา
2018-08-14 15:27:58
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม 3 ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:21:48
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม (หน่วยตรวจโรคผิวหนัง)
2018-08-14 15:20:02
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ 3
2018-08-14 15:18:21
92
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงฝ่ายการแพทย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา
2018-08-14 15:16:57
91
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น 8 อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:15:38
90
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 4 ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3
2018-08-14 15:13:16
89
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 3 ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3
2018-08-14 15:11:30
64
แผนการจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-07-04 14:20:34
63
แผนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2561
2018-06-19 10:17:22