THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกวดราคา/ TOR]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
377
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
2019-05-02 13:56:47
375
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน ๓,๖๐๐ เทสต์
2019-04-30 21:15:47
370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องล้าง ชั้น ๓ อาคารกิตติวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-29 21:10:24
369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเจาะเลือดงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-29 21:08:02
367
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัด Osmotic Pressure สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ จำนวน 25,000 เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-29 19:41:46
366
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเคมีซักฟอก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-25 21:28:40
349
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผ้าขนหนู จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-04 21:19:59
346
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม
2019-04-02 18:04:48
341
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเจาะเลือดงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-03-19 17:00:40
340
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและห้องล้าง ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-19 16:58:51
335
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำ(Drug eluting stent) บนโพลิเมอร์ชนิดถาวร เพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-07 18:16:32
333
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซองบรรจุยา จำนวน ๑๕๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-03-05 13:29:59
331
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562
2019-02-28 18:11:47
330
ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านระดับสารเคมี ฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-27 21:59:00
329
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำบนโพลิเมอร์ชนิดย่อยสลายตัวเองได้หรือไม่มีโพลิเมอร์เพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-24 19:10:11
328
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2019-02-21 20:04:23
327
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2019-02-21 19:57:50
323
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเดือนกุมภาพันธ์ 2562
2019-02-11 15:14:55
322
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดซับซ้อน โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุประเภทโลหะผสม (Alloy) จำนวน ๑๕๐ ชิ้น (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-06 16:18:10
314
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-02-01 12:55:39
310
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-25 19:01:06
308
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเดือนมกราคม 2562
2019-01-24 14:47:08
304
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2)
2019-01-24 10:20:39
303
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-24 09:53:06
296
ประกาศเผยแพร่ TOR จัดซื้อวัสดุอาหาร หมวด ซ. ประเภทอาหารทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2019-01-16 13:35:17
295
ประกาศเผยแพร่ TOR จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด ประจำปีงบประมาณ 2562 (งวดที่ 2)
2019-01-16 13:32:19
294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ปฏิรูปและพัฒนาองค์กรแห่งอนาคต (Transformation center) ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน
2019-01-10 17:47:51
292
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
2019-01-07 10:50:15
288
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำเพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ตีบตันชนิดซับซ้อน โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของ Platinum จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-02 14:23:13
287
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดซับซ้อน โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุประเภทโลหะผสม (Alloy) จำนวน ๑๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-01-02 14:20:22
285
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าขนหนู จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-26 16:22:30
281
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2562
2018-12-17 11:25:32
279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงด้านหน้าบริเวณ มรว.สุวพรรณ์-หน้าวงเวียน จำนวน 1 งาน
2018-12-13 19:13:31
277
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-12 18:13:25
275
ประกวดราคาจ้างพิมพ์วัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๒ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-12-11 16:39:42
262
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรมงานบูรณะและอื่นๆ จํานวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-26 17:42:32
254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2018-11-21 17:44:30
253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไม่ค้างคืน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-21 17:42:17
247
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจระดับยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-20 11:33:22
245
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-11-15 10:11:35
235
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านระดับสารเคมี ฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-09 18:36:45
231
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-07 15:32:38
230
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาภูมิต้านทาน (IgE/IgG/IgM) ต่อสารภูมิแพ้ในเลือด แบบอัตโนมัติ จำนวน 48 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-07 15:31:27
229
ประกาศ ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส (Viral load) จํานวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-07 15:30:19
228
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-11-07 09:28:30
222
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับ Reticulocyte และสารน้ำในร่างกาย (Body fluid) ในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-01 16:30:51
215
ประกาศ ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดและสายลวดนำสายสวน จำนวน ๒๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-29 10:06:13
212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเสื้อยืดโปโล จำนวน ๓,๙๐๐ ตัว ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-22 14:39:49
208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสามัญ ชั้น 9 อาคารดุลโสภาคย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2018-10-21 11:56:21
207
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2018-10-17 16:01:27
203
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือด สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๔,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-16 17:16:38
202
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและระดับยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-16 17:13:50
201
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน ๔๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-12 17:09:08
200
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-12 16:06:09
197
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-09 12:15:47
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-09 10:33:47
188
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ใส ๓ ชิ้น จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-03 15:37:57
187
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ สีเหลือง จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-03 15:35:45
185
ร่าง TOR ชุดน้ำยาตรวจหาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือด สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๔,๐๐๐ เทสต์
2018-10-03 09:48:44
184
ร่าง TOR ชุดน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและระดับยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน 20 รายการ
2018-10-03 09:46:11
183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเย็บผ้า จำนวน ๔๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-02 17:37:27
182
ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส (Viral load) จํานวน 3 รายการ
2018-10-02 16:40:15
181
ร่าง TOR ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จํานวน 3 รายการ
2018-10-02 16:38:48
179
ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติประกาศแผนใหม่
2018-10-02 16:38:10
178
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-10-02 16:07:39
177
ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านระดับสารเคมี ฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน 31 รายการ
2018-10-02 15:47:51
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บเอกสารชั้นใต้ดิน อาคารกิตติวัฒนา จำนวน 1 งาน
2018-09-25 17:27:38
164
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-25 17:13:34
159
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับ Reticulocyte และสารน้ำในร่างกาย (Body fluid) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-19 19:47:07
158
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา แบบกึ่งอัตโนมัติ จํานวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-19 19:46:05
157
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมี และชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน ๕๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-19 19:44:22
156
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2562
2018-09-19 10:33:45
147
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม
2018-09-14 14:45:06
137
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรม งานศัลยศาสตร์และอื่นๆ จํานวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-12 19:24:22
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องผ่าตัดอัจฉริยะ (Thammasat intelligence operating room TUiOR) ชั้น ๒ อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ ๓ ส่วนที่ ๑ จำนวน ๖ ห้อง มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 รายการ โดยว
2018-09-12 18:33:32
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับประทานอาหารเจ้าหน้าที่
2018-09-11 16:19:45
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-09 17:54:07
119
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไม่ค้างคืนจำนวน 1 งาน
2018-09-04 10:44:19
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง ๓ ชั้น ๗ อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-03 17:18:20
116
ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-02 11:57:32
112
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-28 19:19:01
111
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๐ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-28 19:18:00
110
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-24 10:50:01
98
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน ๒๘,๐๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
2018-08-15 15:30:20
97
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น 8 อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:28:48
96
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ่ายการแพทย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา
2018-08-14 15:27:58
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม 3 ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:21:48
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม (หน่วยตรวจโรคผิวหนัง)
2018-08-14 15:20:02
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ 3
2018-08-14 15:18:21
92
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงฝ่ายการแพทย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา
2018-08-14 15:16:57
91
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น 8 อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:15:38
90
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 4 ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3
2018-08-14 15:13:16
89
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 3 ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3
2018-08-14 15:11:30
87
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-08-14 09:26:37
80
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:42:04
79
ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:40:52
78
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-08-05 18:39:17
77
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-26 17:50:52
76
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-26 17:49:42
75
ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน
2018-07-25 18:22:56
74
ประกวดราคาจ้างเหมาการบริหารจัดการหอพักบุคลากรโรงพยาบาล ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-24 13:28:24
72
ประกาศเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-20 18:29:10
71
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-20 18:27:31
70
TOR จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน
2018-07-20 18:25:51
69
TOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน
2018-07-20 18:24:43
68
TOR จ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน ประจำปี 2562
2018-07-20 18:21:44
67
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด (งวดที่ 1) ประจำปีงบรปะมาณ 2562
2018-07-20 13:46:48
66
ประกาศแผนประจำปี 2562 (จ้างเหมาบริการ)
2018-07-12 13:06:55
65
TOR จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-07-11 13:26:47
64
แผนการจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-07-04 14:20:34
63
แผนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2561
2018-06-19 10:17:22
62
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2018-06-18 15:42:41