THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกวดราคา/ TOR]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
86
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-08 18:31:10
85
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-08 18:30:28
83
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:44:02
82
ประกาศประกวดราคาซื้อซองซิป จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:43:20
81
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:42:44
80
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:42:04
79
ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:40:52
78
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-08-05 18:39:17
77
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-26 17:50:52
76
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-26 17:49:42
75
ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน
2018-07-25 18:22:56
74
ประกวดราคาจ้างเหมาการบริหารจัดการหอพักบุคลากรโรงพยาบาล ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-24 13:28:24
73
ประกาศแผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี 2562
2018-07-24 12:09:06
72
ประกาศเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-20 18:29:10
71
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-20 18:27:31
70
TOR จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน
2018-07-20 18:25:51
69
TOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน
2018-07-20 18:24:43
68
TOR จ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน ประจำปี 2562
2018-07-20 18:21:44
67
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด (งวดที่ 1) ประจำปีงบรปะมาณ 2562
2018-07-20 13:46:48
66
ประกาศแผนประจำปี 2562 (จ้างเหมาบริการ)
2018-07-12 13:06:55
65
TOR จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-07-11 13:26:47
64
แผนการจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-07-04 14:20:34
63
แผนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2561
2018-06-19 10:17:22
62
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2018-06-18 15:42:41