THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกวดราคา/ TOR]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
212
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเสื้อยืดโปโล จำนวน ๓,๙๐๐ ตัว ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-22 14:39:49
208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสามัญ ชั้น 9 อาคารดุลโสภาคย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2018-10-21 11:56:21
207
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2018-10-17 16:01:27
203
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจหาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือด สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๔,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-16 17:16:38
202
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและระดับยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-16 17:13:50
201
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยหัวกรอกากเพชร จำนวน ๔๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-12 17:09:08
200
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-12 16:06:09
199
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและคลังข้อมูลกลาง(Data warehouse)
2018-10-10 12:10:31
197
ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-09 12:15:47
196
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-09 10:33:47
193
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจวัดภายในหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพ
2018-10-09 10:17:43
188
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ใส ๓ ชิ้น จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-03 15:37:57
187
ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ สีเหลือง จำนวน ๔๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-03 15:35:45
186
ประกวดราคาซื้อรถเข็นนั่งและอุปกรณ์หัดเดิน จำนวน ๔ รายการ
2018-10-03 15:10:01
185
ร่าง TOR ชุดน้ำยาตรวจหาชนิดและปริมาณของฮีโมโกลบินในเลือด สำหรับเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๒๔,๐๐๐ เทสต์
2018-10-03 09:48:44
184
ร่าง TOR ชุดน้ำยาสำหรับตรวจทางห้องปฏิบัติการภูมิคุ้มกันวิทยาและระดับยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน 20 รายการ
2018-10-03 09:46:11
183
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตัดเย็บผ้า จำนวน ๔๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-10-02 17:37:27
182
ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์เพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส (Viral load) จํานวน 3 รายการ
2018-10-02 16:40:15
181
ร่าง TOR ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ จํานวน 3 รายการ
2018-10-02 16:38:48
180
ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติประกาศแผนใหม่
2018-10-02 16:38:47
179
ขออนุมัติยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุมัติประกาศแผนใหม่
2018-10-02 16:38:10
178
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-10-02 16:07:39
177
ร่าง TOR น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางด้านระดับสารเคมี ฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน 31 รายการ
2018-10-02 15:47:51
168
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผล ชนิดละลายได้ จำนวน 4 รายการ
2018-09-25 17:41:48
167
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเย็บแผลต้านเชื้อแบคทีเรีย ชนิดละลายได้ จำนวน 3 รายการ
2018-09-25 17:41:07
166
ประกาศประกวดราคาซื้อ Cotton Ball (สำลีก้อนเล็ก ขนาด 0.35 กรัม) ปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ
2018-09-25 17:40:19
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บเอกสารชั้นใต้ดิน อาคารกิตติวัฒนา จำนวน 1 งาน
2018-09-25 17:27:38
164
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์และแถบตรวจสารเคมีในปัสสาวะ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๖๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-25 17:13:34
162
ประกวดราคาจ้างตัดเย็บเสื้อยืดโปโล จำนวน ๓,๙๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-24 14:49:45
161
ประกาศประกวดราคาซื้อสำลีรองเฝือก จำนวน 4 รายการ
2018-09-20 16:34:00
160
ประกาศประกวดราคาซื้อขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 3 รายการ
2018-09-20 16:33:04
159
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับ Reticulocyte และสารน้ำในร่างกาย (Body fluid) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-19 19:47:07
158
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา แบบกึ่งอัตโนมัติ จํานวน ๑๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-19 19:46:05
157
ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมี และชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จํานวน ๕๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-19 19:44:22
156
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2562
2018-09-19 10:33:45
152
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน ๑๑ รายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-17 19:42:25
151
ประกวดราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ชุด ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-17 19:41:45
150
ประกาศประกวดราคาซื้อ ผ้าก๊อส ปราศจากเชื้อ จำนวน 2 รายการ
2018-09-17 13:12:35
149
ประกาศประกวดราคาซื้อ Extension Set With (T) จำนวน 115,000 ชุด
2018-09-17 13:11:58
148
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-09-14 16:33:06
147
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม
2018-09-14 14:45:06
146
ประกาศประกวดราคาซื้อ Threeway stopcock, disposable จำนวน 98,500 อัน
2018-09-14 11:59:42
145
ประกาศประกวดราคาซื้อ Syringe แก้ว 50 ml. (เออริเกต) จำนวน 6,840 อัน
2018-09-14 11:56:15
138
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรมงานบูรณะและอื่นๆ จํานวน 49 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-12 19:25:40
137
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรม งานศัลยศาสตร์และอื่นๆ จํานวน 110 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-12 19:24:22
136
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ ชนิดใส่ผ่านหลอดเลือดส่วนปลาย จำนวน ๒ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-12 19:21:48
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องผ่าตัดอัจฉริยะ (Thammasat intelligence operating room TUiOR) ชั้น ๒ อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ ๓ ส่วนที่ ๑ จำนวน ๖ ห้อง มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 รายการ โดยว
2018-09-12 18:33:32
134
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน ๒๘,๐๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
2018-09-12 18:28:13
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับประทานอาหารเจ้าหน้าที่
2018-09-11 16:19:45
132
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-10 19:01:35
131
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาการบริหารจัดการหอพักบุคลากรโรงพยาบาล ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-10 18:58:31
130
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมารักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-10 18:57:40
129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-10 18:56:44
128
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-09 18:02:41
127
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซองซิป จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-09 18:02:06
126
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-09 18:01:20
125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-09 18:00:39
124
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-09 17:54:07
120
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-09-04 19:22:49
119
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไม่ค้างคืนจำนวน 1 งาน
2018-09-04 10:44:19
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง ๓ ชั้น ๗ อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-03 17:18:20
116
ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-02 11:57:32
113
ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-28 19:19:45
112
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-28 19:19:01
111
ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๐ รายการ ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-28 19:18:00
110
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-24 10:50:01
109
ประกวดราคาซื้อวัสดุทันตกรรม งานทันตกรรมทั่วไป จํานวน ๕๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-23 10:59:59
107
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือด จำนวน ๕๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-17 15:00:51
106
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-17 14:58:17
105
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยบอลลูนชนิดติดใบมีด จำนวน ๗๕ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-17 14:55:58
104
ประกาศประกวดราคาซื้อน้ำยาและอุปกรณ์ในการทำการปฏิสนธิภายนอกร่างกายของห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้ว จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-16 13:41:08
102
ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-16 13:37:24
99
ประกวดราคาซื้อวัสดุและน้ำยาทดสอบงานห้องแบคทีเรีย จำนวน 36 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddig)
2018-08-16 13:33:31
98
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง การซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม ขนาด เอ ๔ จำนวน ๒๘,๐๕๐ รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
2018-08-15 15:30:20
97
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น 8 อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:28:48
96
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ่ายการแพทย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา
2018-08-14 15:27:58
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม 3 ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:21:48
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม (หน่วยตรวจโรคผิวหนัง)
2018-08-14 15:20:02
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ 3
2018-08-14 15:18:21
92
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงฝ่ายการแพทย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา
2018-08-14 15:16:57
91
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น 8 อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:15:38
90
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 4 ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3
2018-08-14 15:13:16
89
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 3 ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3
2018-08-14 15:11:30
87
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-08-14 09:26:37
86
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกใส่ขยะ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-09 18:31:10
85
ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-09 18:30:28
83
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:44:02
82
ประกาศประกวดราคาซื้อซองซิป จำนวน ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:43:20
81
ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเยี่ยมไข้ จำนวน ๑๔,๒๘๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:42:44
80
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:42:04
79
ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-08-05 18:40:52
78
ประกาศแผนประจำปี 2562
2018-08-05 18:39:17
77
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-26 17:50:52
76
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-26 17:49:42
75
ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน
2018-07-25 18:22:56
74
ประกวดราคาจ้างเหมาการบริหารจัดการหอพักบุคลากรโรงพยาบาล ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-24 13:28:24
73
ประกาศแผนจัดซื้อ/จ้าง ประจำปี 2562
2018-07-24 12:09:06
72
ประกาศเช่าเครื่องฆ่าเชื้อดับกลิ่นและให้กลิ่นหอมและเครื่องฉีดสเปรย์อัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-20 18:29:10
71
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-07-20 18:27:31
70
TOR จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ งาน
2018-07-20 18:25:51
69
TOR จ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,โรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน
2018-07-20 18:24:43
68
TOR จ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน ๑ งาน ประจำปี 2562
2018-07-20 18:21:44
67
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด (งวดที่ 1) ประจำปีงบรปะมาณ 2562
2018-07-20 13:46:48
66
ประกาศแผนประจำปี 2562 (จ้างเหมาบริการ)
2018-07-12 13:06:55
65
TOR จัดซื้อวัสดุอาหาร จำนวน 6 หมวด งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-07-11 13:26:47
64
แผนการจัดซื้อวัสดุอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2562
2018-07-04 14:20:34
63
แผนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2561
2018-06-19 10:17:22
62
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2018-06-18 15:42:41