Call center : (02)9269957
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
ประธานองค์กรแพทย์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ติดต่อประธานองค์กรแพทย์
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทร :
E-mail :
เรื่อง :
รายละเอียด :
orqz rvoi
 
คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ชุดที่ 2 (วาระ 24 มิถุนายน 2548 – 27 ธันวาคม 2549)
รศ.นพ.ยงยุทธ ศิริปการ
ประธานองค์กรแพทย์
ผศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์
รองประธานองค์กรแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์
รศ.นพ.จิตตินัดด์ หะวานนท์
กรรมการ
ผศ.นพ.เด่นศักดื พงศ์โรจน์เผ่า
กรรมการ
อ.พญ.วินิทรา นวลละออง
กรรมการ
พญ.ต้องตา นันทโกมล
กรรมการ
ผศ.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์
กรรมการและเลขานุการ