Call center : (02)9269957
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
ประธานองค์กรแพทย์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ติดต่อประธานองค์กรแพทย์
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทร :
E-mail :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ntlj pjwl
 
คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ชุดที่ 3 (เริ่ม 19 มีนาคม 2550)
รศ.พญ.วนิดา เปาอินทร์
ประธานองค์กรแพทย์
ผศ.นพ.สุรจิต อาวสกุลสุทธิ
รองประธานองค์กรแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์
ผศ.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์
กรรมการ
อ.นพ.คมน์กฤช ธรรมอารี
กรรมการ
อ.นพ.เอกวุฒิ ธนานาถ
กรรมการ
นพ.ดิตถาวุธ ครุฑเมือง
กรรมการ
รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม
กรรมการและเลขานุการ
นส.ไพรินทร์ พูนเพิ่ม
ผู้ช่วยเลขานุการ