Call center : (02)9269957
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
ประธานองค์กรแพทย์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ติดต่อประธานองค์กรแพทย์
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทร :
E-mail :
เรื่อง :
รายละเอียด :
aoot qctw
 
คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ชุดที่ 4 (เริ่ม 2 กรกฎาคม 2552)
ผศ.พญ.พรระวี เต๊งอำนวย
ประธานองค์กรแพทย์
ผศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
รองประธานองค์กรแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานแพทย์
รศ.นพ.อดิศว์ ทัศณรงค์
กรรมการ
ผศ.นพ.ชำนาญ แท่นประเสริฐกุล
กรรมการ
ผศ.นพ.สุรจิต อาวสกุลสิทธิ
กรรมการ
ผศ.พญ.อมาวรรณ นิลสุวรรณ
กรรมการ
พญ.สุนทรี ธิติวิเชียรเลิศ
กรรมการและเลขานุการ