Call center : (02)9269957
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
ประธานองค์กรแพทย์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ติดต่อประธานองค์กรแพทย์
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทร :
E-mail :
เรื่อง :
รายละเอียด :
kzay cmch
 
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เรื่อง ธรรมนูญองค์กรแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ฉบับแก้ไข พ.ศ.2548)
หมวดที่ 1
นโยบายองค์กรแพทย์
           ส่งเสริมและสนับสนุนแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
วัตถุประสงค์ขององค์กรแพทย์
1. เพื่อเป็นตัวแทนวิชาชีพแพทย์ในการให้บริการสุขภาพและวิชาการ ในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2. เพื่อกำหนดกติกาข้อบังคับ แนวทางในการปฏิบัติงานของแพทย์ให้ได้มาตรฐานและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3. ประสานและสร้างความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ภายในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
4. เสริมสร้างความสามัคคีและธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ
5. ดูแลสวัสดิภาพการปฏิบัติหน้าที่แพทย์
หมวดที่ 2
สมาชิกองค์กรแพทย์
1. สมาชิกสามัญ หมายถึง แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ที่ปรึกษา แพทย์ที่ปฏิบัติงานชั่วคราวในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ
การสิ้นสุดสมาชิกภาพ
1. ตาย
2. ลาออก หรือโอนย้ายจากการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
3. ถูกไล่ออก
4. ถูกพักใช้หรือ เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
5. ได้รับคำสั่งจากคณบดีหรือผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้งดปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
คณะกรรมการองค์กรแพทย์
คณะกรรมการองค์กรแพทย์ ประกอบด้วยตัวแทนของสมาชิกองค์กรแพทย์ มีองค์ประกอบดังนี้
1. ตัวแทนอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้านอายุรศาสตร์ 1 คน กุมารเวชศาสตร์ 1 คน ศัลยศาสตร์ 1 คน และสูติศาสตร์ 1 คน
2. ตัวแทนอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1 จำนวน 2 คน
3. ตัวแทนแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้าน จำนวน 1 คน
4. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ จำนวน 1 คน
5. หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์ จำนวน 1 คน
6. การได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ให้ดำเนินการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน
7. การคัดเลือกประธาน รองประธาน และเลขานุการ
7.1 ให้คณะกรรมการองค์กรแพทย์เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์ ไม่เกินคนละ 1 ชื่อ และให้ลงมติเพื่อคัดเลือกประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์โดยใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
7.2 ในกรณีที่ไม่มีผู้ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง ให้นำรายชื่อของผู้ได้รับการเสนอชื่อสูงสุด 2 ลำดับแรก ให้ที่ประชุมลงมติอีกครั้งหนึ่ง ผู้ที่ได้รับคะแนนมากกว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์
7.3 ให้ประธานเลือกรองประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน จากคณะกรรมการองค์กรแพทย์ และมีผู้ช่วยเลขานุการ 1 คน ซึ่งหัวหน้ากลุ่มงานแพทย์เป็นผู้จัดหาให้
7.4 ประธานองค์กรแพทย์สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาได้ไม่เกิน 4 คน โดยไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
หน้าที่
1. ดำเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรแพทย์
2. ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารของโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ และติดตามความต่อเนื่องของการดำเนินนโยบายที่เป็นภารกิจสำคัญ
3. ดูแลพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
4. ทบทวน แก้ไข กฎกติกา และธรรมนูญองค์กรแพทย์
วาระ 2 ปี
การสิ้นสุดสภาพของกรรมการ
1. ตาย
2. ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการองค์กรแพทย์ (ยกเว้นกรรมการโดยตำแหน่ง)
3. หมดวาระ
การดำเนินงาน
1. ให้มีการประชุมอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยทุก 2 เดือน และไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง และบันทึกรายงานการประชุมส่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โดยการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุมได้
2. การลงมติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งต้องมีผู้เห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งขององค์ประชุม
3. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ หรือที่ปรึกษา ตามความเหมาะสม
4. จัดให้มีการประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง
5. กรณีที่มีกรรมการองค์กรแพทย์ลาออกจากตำแหน่ง ให้เลขานุการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งนั้นสืบแทน ภายใน 60วัน
6. ให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรแพทย์
หมวดที่ 3
ข้อบังคับทั่วไป

ข้อที่ 1 การประชุม
1.1 องค์กรแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกองค์กรแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
1.2 หากมีการประชุมเพื่อพิจารณาลงมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้ถือมติเห็นชอบจากสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม และกรณีที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ให้ส่งผู้แทน โดยผู้แทนนับองค์ประชุมได้ แต่ไม่มีสิทธิ์ลงมติ

ข้อที่ 2 มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2.1 มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้เป็นไปตามข้อบังคับของแพทยสภา หรือสมาคม/ราชวิทยาลัยที่แพทยสภารับรอง หรือตามมาตรฐานการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2.2 ให้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อกำกับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
2.2.1 หน้าที่อนุกรรมการมาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
- พิจารณาปัญหามาตรฐาน และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และรายงานต่อกรรมการองค์กรแพทย์
- สนับสนุนและส่งเสริมให้แพทย์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้
2.2.2 องค์ประกอบ
- ประธาน เป็นกรรมการจากคณะกรรมการองค์กรแพทย์ 1คน
- กรรมการ จำนวนไม่เกิน 6คน ซึ่งได้จากการทาบทามโดยอนุกรรมการ และให้ประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์พิจารณาแต่งตั้งโดยเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์ 1 คน กุมารเวชศาสตร์ 1 คน ศัลยศาสตร์ 1 คน และสูตินรีเวชศาสตร์ 1 คน และตัวแทนอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านอื่นๆ อีก จำนวน 2 คน
- เลขานุการ โดยประธานอนุกรรมการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการจำนวน 1คน
2.2.3 อนุกรรมการมีวาระ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งจาก หรือตามวาระของประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์
2.2.4 ประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์ เป็นผู้เสนอวาระเกี่ยวกับปัญหามาตรฐานจริยธรรมแห่งวิชาชีพเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
2.2.5 การดำเนินงาน
- ให้มีการประชุมอนุกรรมการอย่างน้อยทุก 2 เดือนการดำเนินการสืบสวนต้องเป็นความลับ ห้ามเปิดเผยชื่อผู้เกี่ยวข้อง
- นำเสนอข้อมูลแก่ประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์ โดยไม่มีการลงมติภายใน 60 วัน
- วาระการพิจารณาข้อมูลเพื่อลงมติให้ประธานคณะกรรมการองค์กรแพทย์เป็นผู้นำเสนอเป็นวาระการประชุมของคณะกรรมการองค์กรแพทย์เพื่อลงมติต่อไป

ข้อที่ 3 การรับผู้ป่วยไว้ในการดูแลรักษา และการจำหน่ายผู้ป่วย
3.1 โรงพยาบาลฯ จะรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลฯ มีศักยภาพในการให้การรักษาพยาบาลได้
3.2 ผู้ป่วยในโรงพยาบาลทุกราย จะต้องมีแพทย์หรืออาจารย์แพทย์เจ้าของไข้เป็นแพทย์ผู้รับผิดชอบ
3.3 แพทย์ใช้ทุน และแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว สามารถรับผู้ป่วยเข้ารักษา และเป็นเจ้าของไข้ในหอผู้ป่วยสังเกต อาการ (observe ward) เท่านั้น
3.4 การรับและจำหน่ายผู้ป่วย ต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาล (SP-2300-02 และ SP-2300-03)
3.5 แพทย์เจ้าของไข้มีหน้าที่รับผิดชอบการดูแลรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยจะต้องบันทึกข้อมูลเวชระเบียนอย่างถูกต้องและครบถ้วน พร้อมทั้งอธิบายแนะนำหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ ให้เข้าใจก่อนที่จะให้ผู้ป่วย หรือผู้มีอำนาจลงนามในใบยินยอมรับการรักษา หรือผ่าตัด
3.6 การส่งปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างสาขา แพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่ในการเขียนข้อมูลผู้ป่วยในใบปรึกษา หรือใบส่งต่อผู้ป่วย พร้อมทั้งบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยด้วย
3.7 ผู้ป่วยที่ปฏิเสธการรักษา หรือไม่ยินยอมเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยขณะนั้นอธิบายข้อมูลการเจ็บป่วยและความจำเป็นของการรักษา โดยบันทึกในเวชระเบียนผู้ป่วยพร้อมทั้งให้ผู้ป่วย หรือพยานลงนามรับทราบด้วย
3.8 ผู้ป่วยคดีที่รับรักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ปฏิบัติตามระเบียบการดูแลผู้ป่วยคดี
3.9 ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลนานเกินระยะเวลาที่เหมาะสม หรือมีค่าใช้จ่ายสูง แพทย์เจ้าของไข้จะต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการ และ พยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วย เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และให้บันทึกผลการพิจารณาไว้เป็นหลักฐานในเวชระเบียนผู้ป่วย
3.10 การดูแลรักษาผู้ป่วยที่หมดหวัง หรือสมองตาย ให้ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติของโรงพยาบาล และแพทยสภา
3.11 การจำหน่ายผู้ป่วย จะต้องลงนามโดยแพทย์เจ้าของไข้หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย และให้บันทึกในใบสรุปการจำหน่ายผู้ป่วย (Summary discharge) ให้ครบถ้วนและส่งคืนงานเวชระเบียนภายใน 24 ชั่วโมง และให้เจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องของเวชระเบียนภายในเวลา 1 เดือน
3.12 กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยจะต้องระบุสาเหตุการตายภายใน 12 ชั่วโมง และออกใบรับรองการตายให้เสร็จก่อน จึงจะจำหน่ายศพออกจากโรงพยาบาลได้
3.13 การตรวจศพ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการตรวจศพของโรงพยาบาล โดยแพทย์ผู้รักษามีหน้าที่ชี้แจง อธิบายกับญาติ และเขียนใบขออนุญาตตรวจศพ

ข้อที่ 4 การทำงานวิจัยในโรงพยาบาล
           ในกรณีที่ผู้วิจัยเป็นสมาชิกองค์กรแพทย์ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยฯ ของคณะแพทยศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ข้อที่ 5 การคัดเลือกแพทย์เข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
           คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้คัดเลือก และกำหนดหน้าที่ของอาจารย์แพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ รวมถึงแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนที่จะเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาล โดยเสนอให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

ข้อที่ 6 การลาศึกษาต่อ
           การลาศึกษาต่อเพื่อเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของนายแพทย์ หรือแพทย์ใช้ทุนที่สังกัดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะแพทยศาสตร์ และแพทย์ที่มีวุฒิบัตรชำนาญการ หรืออนุมัติบัตรควรสังกัดคณะแพทยศาสตร์

ข้อที่ 7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
           ให้มีการแต่งตั้งกรรมการองค์กรแพทย์ อย่างน้อย 1 คน ร่วมทำหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติด้วย

ข้อที่ 8 การเสนอขอแก้ไขธรรมนูญแพทย์ ทำได้โดย
8.1 สมาชิกสามัญลงชื่ออย่างน้อย 10คน ยื่นต่อคณะกรรมการองค์กรแพทย์เพื่อพิจารณาแก้ไข
8.2 คณะกรรมการองค์กรแพทย์ลงมติแก้ไขธรรมนูญแพทย์ หรือตั้งอนุกรรมการศึกษารายละเอียดก่อนมีการลงมติ


ทังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2548

(นายแพทย์วีระ อิงคภาสกร)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล