Call center : (02)9269957
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
ประธานองค์กรแพทย์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ติดต่อประธานองค์กรแพทย์
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทร :
E-mail :
เรื่อง :
รายละเอียด :
exch clci
 
ประกาศ องค์กรแพทย์ธรรมศาสตร์
เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูง
           อาศัยอำนาจตามความใน หมวด 1 แห่งประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ธรรมนูญองค์กรแพทย์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2548) กำหนดให้องค์กรแพทย์ฯ กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของสมาชิกองค์กรแพทย์ฯ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์กรแพทย์ฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 จึงขอประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูง เพื่อให้สมาชิกได้นำไปปฏิบัติดังนี้
1. ผู้เกี่ยวข้องรายงานหัวหน้าพยาบาล/หน่วยตรวจ เมื่อสังเกตพบกรณีผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการฟ้องร้องสูง เช่น มีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาหรือการผ่าตัด, ผู้ป่วยหรือญาติมีปัญหากับบุคลากรของโรงพยาบาล, ผู้ป่วยหรือญาติมีอาการแย่ลงเกินคาดคิด, ผู้ป่วยหรือญาติมีความวิตกกังวลมากหรือสอบถามข้อมูลซ้ำๆบ่อยครั้ง ผู้ป่วยหรือญาติข่มขู่ว่าจะร้องเรียนหรือฟ้องร้อง และผู้ป่วยหรือญาติมีลักษณะมองโลกในแง่ร้าย พูดถึงโรงพยาบาลและการรักษาในแง่ลบมาก
2. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
3. กำหนดทีมการดูแลผู้ป่วยรายนี้ เป็นการเฉพาะกิจ เช่นแพทย์ที่ให้ข้อมูลควรเป็นคนเดิม (เป็นเจ้าของไข้ หรือผู้ที่เจ้าของไข้มอบหมาย) ทีมพยาบาลเดิม เพราะต้องให้ข้อมูลกับผู้ป่วยในทิศทางเดียวกันและแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหา
4. หลีกเลี่ยงการใช้ ถ้อยคำที่ทำให้ความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น ควักลูกตา, ไปฟ้องเอา, คงทำกรรมไว้เยอะ, เกิดความผิดพลาดเป็นต้น
5. กรณีความเสี่ยงมีแนวโน้มรุนแรง ให้หัวหน้าพยาบาล/หน่วยตรวจดำเนินการประสานข้อมูลกับทีมความเสี่ยงของโรงพยาบาล
6. กำชับห้ามบุคลากรอื่น ๆ ให้ข้อมูลใดๆกับผู้ป่วย หรือพูดกรณีผู้ป่วยรายนี้กับบุคคลอื่น
7. กำหนดท่าทีกับผู้ป่วยที่เหมาะสม เช่น ไม่นุ่มนวลเกินไปจนผิดสังเกต ไม่แข็งกร้าวเกินไปจนผู้ป่วยไม่พอใจ ไม่ควรทำให้ผู้ป่วยลำบากจนเกิดความโกรธแค้น หรือทำให้ผู้ป่วยสะดวกผิดปกติเกินไปเพราะจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกว่าโรงพยาบาลทำผิด เช่น ถ้านัดมาตรวจก็ควรพยายามจัดคิวพิเศษให้อย่างเหมาะสม
8. ดำเนินการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยพยายามช่วยเหลือให้ผู้ป่วยให้ได้ใช้สิทธิการรักษาที่ผู้ป่วยมี เช่นสิทธิบัตรทอง รวมทั้งพยายามประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่องดเว้นหรือลดการเก็บค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการแก้ไขภาวะแทรกซ้อนนั้น
9. รวบรวมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ควร Complete เอกสาร ให้ครบถ้วนทันที โดยทีมที่กำหนด และสำเนาเอกสารเก็บไว้ 1 ชุด ที่หน่วยงาน
10. Identified ผู้ป่วยเพื่อให้ทีมการดูแลทั้งหมดและทีมที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไป รับทราบและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน โดยเขียนสีแดงที่บริเวณล่างขวาปกหน้าเวชระเบียนด้วยสัญลักษณ์ *R*หน่วยงานเจ้าของเรื่อง/เดือนปี เช่น *R*OPD/กค.54
11. Identified ความเป็นบุคคลเสี่ยงสูงของผู้ป่วยกับทีมความเสี่ยงของโรงพยาบาล และทีมบุคลากรของโรงพยาบาลที่อาจต้องให้การรักษาหรือทำหัตถการกับผู้ป่วยรายนั้นด้วยความระมัดระวัง
12. หากคาดว่าจะ “เกิดปัญหาแน่นอน” ปรึกษาองค์กรแพทย์ธรรมศาสตร์ ได้ที่ www.tudoctorclub.org “โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน”


ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2554

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์)
ประธานองค์กรแพทย์ธรรมศาสตร์