Call center : (02)9269957
จันทร์ - ศุกร์ 09:00 - 17:00 น.
ประธานองค์กรแพทย์
รองศาสตราจารย์นายแพทย์
ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์
ติดต่อประธานองค์กรแพทย์
ชื่อ-นามสกุล :
เบอร์โทร :
E-mail :
เรื่อง :
รายละเอียด :
ijkb zjhp
 
โครงการมอบเกียรติบัตร “แพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น” โดยองค์กรแพทย์ธรรมศาสตร์
           เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและเป็นเกียรติแก่แพทย์ธรรมศาสตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ , คณะแพทยศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กฎเกณฑ์ :
1.เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์หรือคณะแพทยศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (นับถึงวันตัดสิน)
2.มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ธรรมศาสตร์
3.มีคุณธรรม จริยธรรม และทำประโยชน์ให้แก่สังคม
รางวัล : โล่รางวัล
ผู้ได้รับการเสนอชื่อ :
           ให้ประชาสัมพันธ์ขอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลโดยติดประกาศให้บุคคลทั่วไปเสนอชื่อ, ส่งขอรายชื่อจากภาควิชาต่างๆแล้วรวบรวมรายชื่อให้คณะกรรมการองค์กรแพทย์พิจารณาความเหมาะสม โดยไม่ให้เสนอชื่อผู้ที่เคยได้รับรางวัลนี้แล้วภายใน 5 ปี ให้ติดต่อผู้ที่ผ่านการพิจารณาขอประวัติและผลงานที่สมควรได้รับรางวัลนำมาประชุมตัดสินในคณะกรรมการองค์กรแพทย์โดยกรรมการทุกคนโหวตรอบแรกมาทาง E-mail : vsakchai@hotmail.com ให้คะแนนลำดับที่ 1-7 ตามลำดับจากผู้ที่คิดว่าสมควรได้รางวัลน้อยไปมากที่สุด เลือกคนที่เหมาะสมที่สุด ได้คะแนน 7, 6, 5, 4 ตามลำดับ อีก 3 คนที่เหลือได้ 3 คะแนน เท่ากัน คนที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 4 คนแรกจะได้รับการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป
กติกาสำหรับการโหวตรอบตัดสิน :
- คะแนนจากกรรมการองค์กรแพทย์รวมกันคิดเป็น 60% บวกคะแนนจากแพทยสภา(นายก,เลขา)คิดเป็น 20% และจากแพทยสมาคม(นายก,ผู้อำนวยการ)อีก 20% หากไม่ได้จากแพทยสภาให้ถือคะแนนเต็มเป็น 80 คะแนน ส่วนคะแนนจากกรรมการองค์กรแพทย์ทุกคนให้ส่งทาง E-mail vsakchai@hotmail.com และคะแนนต้องเรียงลำดับ 1-4 เท่าไหร่หากไม่ใช่ให้ขอให้ลงคะแนนใหม่ หากยังไม่เป็นคะแนน 1-4 ให้ถือเป็นบัตรเสีย
- เมื่อได้ผลคะแนนให้ประธานฯทาบทามผู้ได้รับรางวัลเพื่อร่วมงานรับรางวัลจากท่านอธิการบดี


รางวัล 'แพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น' ประจำปี 2555-2556