ประชาสัมพันธ์ผ่าน E-mail,SMS
ประชาสัมพันธ์ผ่าน E-mail,SMS โดยเฉพาะช่วงมหาอุทกภัย ปี 2554