โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Thammasat University Hospital

หน้าหลัก / นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

 

PDPA
(Personal Data Protection Act)
 

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิด (CCTV)         โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่เลขที่ 95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120  เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการตรวจ รักษาโรค และบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลจึงแจ้งเอกสารฉบับนี้ให้ท่านทราบถึงเหตุผลและวิธีการที่ทางโรงพยาบาล เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงแจ้งให้ท่านทราบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

1. คำจำกัดความ
          1.1 “หน่วยรักษาความปลอดภัย” หรือ “เรา” คือ หน่วยรักษาความปลอดภัย งานสารสนเทศ งานพัฒนาคุณภาพการบริการ งานอาคารสถานที่ และศูนย์วิศวกรรมและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
          1.2 “พื้นที่” คือ พื้นที่ภายในและรอบบริเวณโรงพยาบาล
          1.3 “ท่าน” คือ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อ หรือ บุคคลใด ๆ ซึ่งเข้ามายังพื้นที่ โดยผ่านการใช้งานอุปกรณ์กล้องวงจรปิด
          1.4 “ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ซึ่งข้อมูลที่สามารถทำให้สามารถระบุตัวท่านได้

2. วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล
          โรงพยาบาลใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการเก็บภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวของท่าน เมื่อท่านเข้าสู่พื้นที่ของทางโรงพยาบาลที่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ดังนี้
          2.1 ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล รวมถึงทรัพย์สินของท่าน
          2.2 เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เช่น เพื่อระงับเหตุอันตราย เหตุการณ์ที่ไม่ปกติ หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
          2.3 เพื่อคุ้มครองและป้องกันสถานที่ ทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวก จากการถูกรวบกวนและทำลาย
          2.4 เพื่อการให้ความช่วยเหลือในกระบวนการสอบสวน หรือ กระบวนการเกี่ยวกับการส่งเรื่องร้องเรียน

3. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
          ระบบกล้องวงจรปิด จะเก็บภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของบุคคลที่เข้ามาในระยะพื้นที่ ที่กล้องสามารถจับภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวข้องกับท่าน เป็นระยะเวลา 30 วัน
          3.1 ในกรณีที่เกิดเหตุอันตราย และมีการนำข้อมูลกล้องวงจรปิดที่ได้บันทึกไปใช้ในกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ ข้อมูลกล้องวงจรปิดที่ได้มีการบันทึกดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ จนกว่ากระบวนการสืบสวนและสอบสวนจะยุติลง
          3.2 หากมีการนำข้อมูลกล้องวงจรปิดที่ได้มีการบันทึกไปใช้เพื่อพิจารณาคดีในชั้นศาล ข้อมูลกล้องวงจรปิดที่ได้มีการบันทึกดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ จนกว่าการพิจารณาคดีจะสิ้นสุดลง

4. จุดที่ตั้งกล้องวงจรปิด
          กล้องวงจรปิดภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลมีจำนวนทั้งสิ้น 1,202 จุด ครอบคลุมพื้นที่ภายในโรงพยาบาลดังนี้
          4.1 พื้นที่ส่วนกลางและทางเดิน จำนวน 389 จุด
          4.2 พื้นที่ภายในหน่วยงาน หอผู้ป่วย และหน่วยตรวจ จำนวน 788 จุด
          4.3 พื้นที่ภายในลิฟต์โดยสาร จำนวน 25 จุด

5. การเปิดเผยข้อมูลในระบบกล้องวงจรปิดกับบุคคลที่สาม
          โรงพยาบาลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากกล้องวงจรปิดที่เกี่ยวกับท่านไว้เป็นความลับ และโดยไม่มีการเปิดเผย เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปิดเผย ดังนี้
          5.1 โรงพยาบาลสามารถแบ่งปันข้อมูลในกล้องวงจรปิดกับเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เฉพาะกรณีที่มีการร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร และการร้องขอนั้นเป็นไปเพื่อกระบวนการสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือเพื่อการดำเนินคดีในกระบวนการทางศาล
          5.2 โรงพยาบาลสามารถให้ผู้ให้บริการกล้องวงจรปิด (CCTV Vendor) เข้าถึงข้อมูลได้เพื่อการซ่อมบำรุงระบบเฉพาะในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากทางโรงพยาบาลแล้วเท่านั้น และผู้ให้บริการจะต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการเห็นชอบจากโรงพยาบาลเห็นชอบในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลในกล้องวงจรปิด

6. สิทธิของท่าน
          ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องขอให้โรงพยาบาล ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังนี้
          6.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้โรงพยาบาลทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยผ่านขั้นตอนการขออนุมัติจากทางโรงพยาบาล
          6.2 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิในการขอให้โรงพยาบาล แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

7. ผู้รับผิดชอบ
          7.1 งานสารสนเทศ
          7.2 งานพัฒนาคุณภาพการบริการ
          7.3 ศูนย์วิศวกรรมและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
          7.4 งานอาคารสถานที่
          7.5 หน่วยรักษาความปลอดภัย

8. ติดต่อสอบถาม

          - โทรศัพท์ 02-926-9960 (งานสารสนเทศ)

          - โทรศัพท์ 02-926-9450 (งานพัฒนาคุณภาพการบริการ)

 

หมายเหตุ

          ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ โรงพยาบาลอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์  https://www.hospital.tu.ac.th/ หัวข้อPDPA

          ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบข้อมูลเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะเข้ามาในพื้นที่ของโรงพยาบาล การเข้ามาในพื้นที่โรงพยาบาลของท่านถือเป็นการรับทราบข้อตกลงประกาศนี้แล้ว

ตัวอย่างป้ายแจ้ง CCTV Notice

          สำหรับติด ณ บริเวณที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าสู่พื้นที่

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Thammasat University Hospital
Copyright © 2024-2025 All rights reserved.
ทั้งหมด
1241089
ออนไลน์
10