โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Thammasat University Hospital

หน้าหลัก / เกี่ยวกับเรา / วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม

ปณิธาน

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จะเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชน

THAMMASAT UNIVERSITY HOSPITAL [TUH] FOR PEOPLE

วิสัยทัศน์ : Vision

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มุ่งมั่นที่จะเป็น "โรงพยาบาลชั้นนำระดับสากล ทันสมัย ใส่ใจบริการ"

"The leading hospital in international level,modern with attentive service"

วัฒนธรรมองค์กร : Culture
รัก
พัฒนา
ธรรมาภิบาล
ค่านิยม : Core Value

"TUH"

          T : Team Spilit การทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม การดูแลซึ่งกันและกัน

          U : Ultimate Goals การยึดถือเป้าหมายอันเป็นเลิศด้วยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

          H : Hospitality การให้การดูแลด้วยจิตใจที่ดีงาม เอื้ออาทร

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
Thammasat University Hospital
Copyright © 2024-2025 All rights reserved.
ทั้งหมด
1241089
ออนไลน์
29