×              ข้อมูลโรงพยาบาล             ทำวิจัย ,ศึกษาต่อ             สำหรับเจ้าหน้าที่             ผู้ป่วยและข้อมูลด้านสุขภาพ             ข่าวประชาสัมพันธ์             เว็บไซต์หน่วยงาน             กองทุนบริจาค             ระบบรับข้อเสนอแนะ
Call Center: 02-926-9999
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีใน Google Chrome
ไทย | English

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหมวกป้องกันใบหน้า (Face Shield) จำนวน 10,000 ชิ้น ให้แก่เครือข่ายโรงพยาบาล กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UhosNet) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตรศ.นพ.ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่แด่ ดร.ปราณี เผอิญโชค ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)