THAMMASAT
UNIVERSITY HOSPITAL
Announced PurchaseTUH System

[ประกวดราคา(e-bidding)]

No.
เรื่อง
วันที่ประกาศ
844
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเคมีซักฟอก จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2021-03-30 17:49:08
801
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำเพื่อค้ำยันผนังหลอดเลือดโคโรนารี่ชนิดซับซ้อนโดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของ Platinum จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-12-24 14:52:26
762
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำชนิดซับซ้อน โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุประเภทโลหะผสม (Alloy) ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 2.0 มิลลิเมตรขึ้นไป จำนวน 250 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2020-11-26 12:15:09
752
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโล จำนวน ๔,๕๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-11-06 16:45:58
732
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-22 19:12:02
731
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อตรวจภายในหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 5๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-22 10:43:35
729
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบซ้ำโดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุประเภทโลหะผสม (Alloy) โดยโพลิเมอร์ที่ใช้เคลือบบนขดลวดเป็นโพลิเมอร์ชนิดย่อยสลายตัวเองได้หรือไม่มีโพลิเมอร์ จำนวน ๒๕๐ ชิ้น
2020-10-20 17:12:08
728
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยขดลวดเคลือบยาต้านการตีบชนิดซับซ้อน โดยขดลวดที่ใช้เป็นวัสดุประเภทโลหะผสม (Alloy) โดยโพลิเมอร์ที่ใช้เคลือบบนขดลวดเป็นชนิดถาวร (Durable polymer) จำนวน 250 ชิ้น
2020-10-20 16:51:38
720
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเสื้อยืดโปโล จำนวน ๔,๕๐๐ ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-16 15:14:06
716
ประกาศประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ด้วยการดูดลิ่มเลือด จำนวน ๑๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-10-14 14:57:53
714
ประกาศ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
2020-10-09 16:56:51
687
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง VIRTUAL CLINIC หน่วยบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ท่าพระจันทร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-09-14 12:37:36
661
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาซื้อผ้าขนหนู จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-26 18:24:22
659
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อและมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ธรรมศาสตร์ ธรรมรักษ์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-25 17:44:53
650
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-21 14:04:51
645
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ,และโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-14 10:37:19
644
ประกาศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาการบริหารจัดการหอพักบุคลากรโรงพยาบาล ๑ และ ๒ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-11 16:12:39
630
ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อและน้ำยา จำนวน 31 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-07 14:45:09
622
ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูป จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-04 17:51:25
618
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องพิมพ์และผงหมึก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2020-08-03 10:00:30
574
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วย Burn Unit อาคารกิตติวัฒนา ชั้น 3 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
2020-02-15 17:04:59
543
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำทางไปยูงทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-12-11 15:50:59
492
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ,งานส่งเสริมสุขภาพ,งานพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2019-10-29 17:57:08
440
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารรับบริจาค พลังใจ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2019-09-24 16:15:17
425
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนน้ำพุโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
2019-09-08 14:57:12
424
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคจักษุ ชั้น 2 อาคม.ร.ว.สุวพรรณ์ สนิทวงศ์ จำนวน 1 งาน
2019-09-08 12:28:25
423
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยระยะสั้นและพิเศษเคมีบำบัด ชั้น 5 อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน
2019-09-08 12:11:51
422
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารรับบริจาค พลังใจ จำนวน 1 งาน
2019-09-08 12:07:30
419
ประกาศราคากลางจ้างออกแบบปรับปรุงสำนักงานการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ,งานส่งเสริมสุขภาพ,งานพยาธิวิทยา ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน
2019-08-27 16:00:10
417
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมสามัญ 1,2 และงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวชกรรมพิเศษจำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2019-08-22 17:06:12
386
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ
2019-07-01 15:30:30
370
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และห้องล้าง ชั้น ๓ อาคารกิตติวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-29 21:10:24
369
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเจาะเลือดงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-04-29 21:08:02
341
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องเจาะเลือดงานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2019-03-19 17:00:40
340
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและห้องล้าง ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2019-03-19 16:58:51
294
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงศูนย์ปฏิรูปและพัฒนาองค์กรแห่งอนาคต (Transformation center) ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3 จำนวน 1 งาน
2019-01-10 17:47:51
279
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงด้านหน้าบริเวณ มรว.สุวพรรณ์-หน้าวงเวียน จำนวน 1 งาน
2018-12-13 19:13:31
254
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ ชั้น 3 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2018-11-21 17:44:30
253
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไม่ค้างคืน จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-11-21 17:42:17
208
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรมสามัญ ชั้น 9 อาคารดุลโสภาคย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
2018-10-21 11:56:21
207
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
2018-10-17 16:01:27
165
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่จัดเก็บเอกสารชั้นใต้ดิน อาคารกิตติวัฒนา จำนวน 1 งาน
2018-09-25 17:27:38
156
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2562
2018-09-19 10:33:45
135
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงห้องผ่าตัดอัจฉริยะ (Thammasat intelligence operating room TUiOR) ชั้น ๒ อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ ๓ ส่วนที่ ๑ จำนวน ๖ ห้อง มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 รายการ โดยว
2018-09-12 18:33:32
133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบปรับปรุงพื้นที่ศูนย์รับประทานอาหารเจ้าหน้าที่
2018-09-11 16:19:45
119
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดไม่ค้างคืนจำนวน 1 งาน
2018-09-04 10:44:19
118
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง ๓ ชั้น ๗ อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2018-09-03 17:18:20
97
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น 8 อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:28:48
96
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ่ายการแพทย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา
2018-08-14 15:27:58
95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม 3 ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:21:48
94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงงานการพยาบาลตรวจโรคอายุรกรรม (หน่วยตรวจโรคผิวหนัง)
2018-08-14 15:20:02
93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบปรับปรุงฝ่ายการพยาบาล ชั้น 4 อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ 3
2018-08-14 15:18:21
92
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงฝ่ายการแพทย์ ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา
2018-08-14 15:16:57
91
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมหญิงสามัญ ชั้น 8 อาคารดุลโสภาคย์
2018-08-14 15:15:38
90
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 4 ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3
2018-08-14 15:13:16
89
ร่างขอบเขตงานปรับปรุงงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 3 ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนา ระยะที่ 3
2018-08-14 15:11:30