<


โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ 470 เตียง พร้อมแล้วในการรับส่งต่อผู้ป่วยโควิดจากทุกโรงพยาบาลในเช้าวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 ณ โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์
การบริจาค | รพ.ธรรมศาสตร์ | รพ.สนามธรรมศาสตร์ | โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)