Private ward Yoongthong 3

Image

Private ward Yoongthong 3

หอผู้ป่วยพิเศษยูงทอง 3 อยู่ที่ชั้น 7 อาคารกิตติวัฒนาระยะที่ 3 เริ่มเปิดให้บริการรับผู้ป่วยใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 โดยรับผู้ป่วยผู้ใหญ่และกุมารเวชกรรมที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ในสาขาต่างๆ ได้แก่ สตรีตั้งครรภ์ระยะก่อนคลอด มารดาหลังคลอดและทารกแรกเกิด ผู้ป่วยนรีเวชกรรม ผู้ป่วยศัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมช่องปาก ตา หู คอ จมูก ศัลยกรรมเด็กที่มีอายุมากกว่า 5 ปี


  • เอกสารการเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษา
  • เอกสารแจ้งเกิด

  • สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงพยาบาลและพื้นที่ใกล้เคียง
  •